Meny Stäng

Aktuella redovisningsfrågor inom kommunaltekniskt område

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare känna dig tryggare i hur du på bästa sätt ökar nyttan med er komponentredovisning samt känna dig väl insatt i den nya kommunala redovisningslagen. Vi kommer gärna till er och utbildar er organisation.

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Övergången till redovisning enligt komponentindelning har planerats och i många kommuner även införts under de senaste åren. Den relativt nya redovisningsprincipen skapar en mer rättvisande redovisning då respektive komponent skrivs av utifrån sin förväntade nyttjandeperiod. Avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde succesivt förbrukas, vilket skapar en bättre balans i budget och underlättar för nyinvesteringar. Dessutom avspeglas det bättre i balansräkningen hur väl underhållen en tillgång är.

Under denna utbildning fördjupar och konkretiserar vi komponentredovisningens vidare påverkan på den kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Dessutom får du en genomgång i vad den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 innebär för ditt dagliga arbete och vilka justeringar som måste göras i den kommunala redovisningen på teknisk förvaltning.

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare känna dig tryggare i hur du på bästa sätt ökar nyttan med er komponentredovisning samt känna dig väl insatt i den nya kommunala redovisningslagen.

Ur utbildningens innehåll:

 • Komponentavskrivning för fastigheter, VA, gata och park
 • Ny kommunal redovisningslag – så påverkas ditt arbete
 • Nedskrivning av anläggningstillgångar
 • Gränsdragning mellan investeringar, drift- och underhållskostnader
 • Vinstavräkning och rättvisande resultatredovisning vid exploatering
 • Redovisning av taxor och avgifter
 • Aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se