Meny Stäng

Beroende och psykisk samsjuklighet

Tyvärr finns det inte några nya utbildningsdatum just nu. Du kan alltid beställa våra utbildningar som skräddarsydda.

Individanpassad vård och välfungerande samverkan

 

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ökar och bland personer med beroende och samtidig psykiatrisk problematik är dödlighet oacceptabelt hög. För att bryta denna utveckling är det nödvändigt att erbjuda evidensbaserade, individanpassade stöd- och behandlingsinsatser som verkligen har effekt.

Komplex sjukdomsbild kräver ökad kunskap och individuellt anpassad behandling

Under kursen Beroende och psykisk samsjuklighet får du viktig kunskap och nya insikter om varför och hur samsjuklighet och beroende samvarierar, samt vägledning i hur du bäst anpassar behandling och stödinsatser utifrån både klientens/patientens behov och förutsättningar att lyckas. Vi diskuterar verksam behandling på djupet vid olika typer av psykiatrisk problematik, både ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv.

 

Välfungerande samverkan är ett måste för att hjälpa fler

Vikten av välfungerande samverkan känner vi alla till, men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Både det individuella lidandet och samhällsekonomiska kostnaderna riskerar att bli större och många klienter/patienter ur denna svåra målgrupp löper stor risk att falla mellan stolarna om vi inte hittar välfungerande arbetsformer vårdgivarna emellan. Många arbetar dagligen med metoder som ska underlätta samarbete mellan berörda aktörer i vårdkedjan, men möter frustrerande hinder ifråga om tidsbrist, knappa resurser, olika synsätt på vad vården bör innehålla och svag förståelse för varandras kompetensområden.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se