Meny Stäng

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Under denna utbildning för dig som är biståndshandläggare inom äldreomsorgen fördjupar vi oss i lagstiftning och hur professionellt bemötande kan säkerställa att individens behov tillgodoses. Du får även kunskap om demens och hur du kan utreda behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

 • Rättssäker handläggning
 • Nya lagar och regler
 • Kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar

Ur utbildningens innehåll:

 • Kunskap om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar, stroke, MS och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Informerande och motiverande samtal – professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv
 • Stöd med genomgång av två reflektions- och handledningsmodeller

Aktuella nyheter som påverkar biståndshandläggningen:

 • Nya Förvaltningslagen
 • Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
 • Tillägg till kommunallagen – avtalssamverkan mellan kommuner och regioner
 • Förenklad biståndshandläggning
 • Ny boendeform för äldre
 • Utökad tillståndsplikt för äldreomsorgens verksamheter

Utbildningen riktar sig till dig som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och syftar till att ge dig rätt kunskaper  för en mer rättssäker handläggning och ett utvecklat bemötande av äldre  och anhöriga. Du får även kunskaper om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar.

Som biståndshandläggare behöver du känna trygghet i att du tar beslut som är rättssäkra. Utredningar och beslut ska klara granskning och vara lättförståeliga för både den enskilde  och anhöriga. Under kursen fördjupar vi oss  i lagstiftning och viktiga rättsfall. Vi diskuterar komplexa ärenden som när den enskilde saknar insikt om sitt behov av stöd och behöver  få hjälp utan att självbestämmanderätten  överträds.

Professionellt bemötande

Du får kunskap om hur professionellt bemötande av den enskilde och anhöriga kan säkerställa att individens behov tillgodoses. Kursen hjälper dig att hantera de komplexa  fall som uppstår i mötet med den  enskilde. Du får verktyg i hur du bemöter  äldre och anhöriga för att skapa relationer som bygger på  förtroende och tillit samt ökar din trygghet i att fatta svåra beslut och förmedla detta till den enskilde och anhöriga.

Bemötande av demenssjuka

Utbildningen ger verktygen för att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda demenssjukas behov och samarbeta med anhöriga och därmed säkerställa trygghet för den demenssjuke. Du får även kunskap om hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Du får även kunskap om kognition  och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar, stroke, MS och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp: Du som arbetar som biståndshandläggare  eller enhetschef inom äldreomsorgen.

Dag 1

Aktuella nyheter som påverkar biståndshandläggningen

 • Nya förvaltningslagen
 • Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
 • Tillägg till kommunallagen – avtalssamverkan mellan kommun och regioner
 • Förenklad biståndshandläggning
 • Ny boendeform för äldre
 • Utökad tillståndsplikt för äldreomsorgens verksamheter
 • Hur förhålla sig till självbestämmanderätten  när den enskilde saknar förmåga att förstå  behovet av hjälp?
 • Hur arbeta rättssäkert när den enskilde har kognitiva svårigheter?
 • När gäller nödrätten?
 • Hur arbeta framgångsrikt med gode män, ombud eller förvaltare? Vad gäller formellt?
 • Vad innebär framtidsfullmakter och hur kan vi arbeta med denna nya form av ställföreträdarskap?
 • Vilka blir de framtida behörigheterna för anhöriga?

Rättssäker handläggning med stöd i lagstiftningen utifrån individens behov i centrum

 • Hur säkerställa en rättssäker bedömning av den enskildes behov?
 • Så fattar du beslut i enlighet med gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer
 • Hur tydliggöra vilket stöd som kan beviljas med utgångspunkt från rådande lagstiftning och  kommunala riktlinjer?
 • Hur tolka vad som är skälig levnadsnivå? Hur arbeta med riktlinjer för att säkerställa rätt tolkning av skälig levnadsnivå?
 • Så säkerställs individuella bedömningar samtidigt som det av rättssäkerhetsskäl bör råda enhetlighet mellan individuella biståndshandläggares och olika kommuners bedömningar
 • Att skriva tydliga avslag som förstås av den enskilde och deras anhöriga, klarar granskning och underlättar vid ett överklagande
 • Rättspraxis gällande skälig levnadsnivå och rätten  till särskilt boende. Vad kan vi lära av överklagningar och domstolsbeslut?
 • Vilka lagförändringar kan vi se i framtiden? Vad  pågår i debatten om socialtjänstlagen, rambeslut,  detaljerade beslut, ny socialtjänstlag, personer med försvagad rättskraft?
 • Hur implementera och tillämpa ÄBIC/IBIC i praktiken?
Dag 2

Informerande och motiverande samtal  – professionellt bemötande utifrån ett myndighetsutövarperspektiv

 • Det professionella samtalets struktur, form och  innehåll som handläggare
 • Hur motivera till stöd när individen saknar insikt  om sitt behov av hjälp?
 • Hur bemöta den enskilde och skapa förtroende i  samtal om traumatiska händelser, dödsfall,  sjukdomsbesked?
 • Hur öka din trygghet i att fatta svåra beslut och förmedla detta till den enskilde och anhöriga?
 • Hur förmedla och motivera avslag på ett bra sätt?

Samtal med anhöriga – hur bemöta oro för den äldre och konflikter med anhöriga i samband med beslut

 • Hur hantera och bemöta anhöriga som ser större  behov än den enskilde?
 • Lär dig förebygga och hantera konflikter med  anhöriga?
 • Hur informera och erbjuda stöd för anhöriga?

Stöd med genomgång av två reflektions-  och handledningsmodeller

 

Professionellt bemötande av demenssjuka och deras anhöriga – att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukes behov

 • Kunskap om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar, stroke, MS  och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Hur påverkas kognitionen vid demenssjukdom?
 • Lär dig upptäcka tidiga tecken på demenssjukdom.
 • Hur bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens?
 • Hur bemöta för att skapa tillit och förtroende?
 • Hur ställa rätt frågor till den demenssjuke för att få  korrekt information om behov av hjälp?
 • Hur motivera till stöd när den enskilde saknar insikt om sitt behov av hjälp?
 • Hur bemöta anhöriga som ser andra behov än den demenssjuke?
 • Allt fler demenssjuka vill vara kvar längre i hemmet. Hur arbeta för att hemmet ska vara tryggt för personer med demenssjukdom?
 • Att använda stödet av anhöriga i kontakten med demenssjuka – samarbeta för att säkerställa trygghet för personer med demenssjukdom.
Christina Amundberg är socionom med vidareutbildning i psykologi, juridik och folkhälsa. Hon har varit verksam i kommunal socialtjänst inom samtliga verksamhetsområden, arbetat hos tillsynsmyndighet och haft myndighetsutövning som fördjupningsämne. Christina har även skrivit böcker om biståndsbedömning inom äldreomsorg. Hon har också utbildat i handläggning i kommuner, på högskola och universitet samt jobbat med många uppdrag och utvecklingsprojekt i kommuner.   Anna Gilbe verkar sedan drygt 20 år som konsult, handledare och utbildare med individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling inom såväl offentlig som privat verksamhet. Anna är kursansvarig för Ersta Sköndal Högskolas handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt. Annas bakgrund är bland annat studier på psykologlinjen, kognitiv psykoterapeut steg 1, treårig handledarutbildning, treårig utbildning i psykosocialt arbetssätt vid St Lukas utbildningsinstitut och legitimerad sjukgymnast.  

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifierad BPSD-utbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

 
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se