Meny Stäng

Genomförande av byggåtgärder

Under kursen Genomförande av byggåtgärder får du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper. Teori och tolkning av regelverk varvas med diskussioner och miniworkshops där vi diskuterar dina specifika utmaningar

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Fem skäl att gå kursen:

◆ Fördjupa dina kunskaper och lär dig upptäcka risker med olika typer av byggnadskonstruktioner
◆ Lär dig att hitta avvikelser vid tillsynsbesök
◆ Bli uppdaterad på det senaste inom BBR och PBL
◆ Bli säkrare på att bedöma dokumentation gällande brandskydd, energiberäkningar och tillgänglighet
◆ Myterna om kontrollplan, undvik vanliga fällor

Byggteknik och konstruktion – bedömning i praktiken
▶ Aktuell lagstiftning
▶ Säkra bedömningskriterier
▶ Träffsäker bedömning av fukt, tillgänglighet och brandskydd

Du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden vet att det ofta förekommer svåra gränsdragningar. Till den här kursen har vi samlat de vanligaste frågeställningarna från Sveriges bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer och kokat ner dessa i ett fullspäckat program. Vår erfarna kursledare Magdi Dobi ger dig handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete, samt ger dig djupare förståelse för framtida utmaningar vid tillsynsbesök och bedömningar.

Konkreta tips och workshops: Under kursen får du hjälp att tolka de omfattande regelverken och vi dyker ner i intressanta exempel. Du får även konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper. Teori och tolkning av regelverk varvas med diskussioner och miniworkshops där vi diskuterar dina specifika utmaningar.

 

 

 

 

Så bedömer du husets grund utifrån tomtens förutsättningar
 • Hur bedömer du val av husgrund och att vald metod passar vid olika förutsättningar?
 • Hur bedömer du risker vid olika markförhållanden?
Bärande konstruktioner och dimensionering för byggnader
 • Hur ska du tolka regelverk och lagstiftning för dimensioneringsprinciper för bärande konstruktioner?
 • Hur bedömer du risker med olika typer av bärande konstruktioner?
 • Riskkonstruktioner, hur ska du veta när du bör vara extra uppmärksam och göra ytterligare granskningar?
 • Hur upptäcker du konstruktionsfel genom dina tillsynsbesök?
 • Senaste nytt i lagstiftningen för dimensioneringskontroll enligt EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)
 • Hur säkerställer du att byggaktören har gjort rätt beräkningar?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar stämmer överens?
Bedömning av energiberäkningar och energihushållning
 • Hur ska du tolka kraven på energihushållning enligt Boverkets byggregler
 • Hur upptäcker du skönmålning och fusk i energiberäkningar?
 • Hur bedömer du att korrekta energiberäkningar har gjorts på solcellsanläggningar?
 • När bör du kräva att en certifierad energiexpert ska göra en bedömning?
 • Så påverkar de byggfysiska egenskaperna energieffektiviteten, exempelvis genom val av klimatskal
Miniworkshop – energiteknik idag och  i framtiden
 • Vilka metoder kan du använda för att granska energiberäkningar och jämföra med kraven i Boverkets byggregler?
 • Framtidsspaning – var är vi år 2030? Vilka nya tekniker finns idag och vilka nya tekniker är på gång? Diskussion om hur nya tekniker kommer påverka din roll
Praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval
 • Hur bedömer du att byggnaden har bra förutsättningar för att undvika fuktproblem?
 • Så avgör du om en tillbyggnad riskerar att få fuktproblem.  Exempel på vanliga fuktproblem med tillbyggnader
 • Hur bedömer du att rätt val har gjorts för yttertak, ytskikt och tätskikt på yttertak?
 • Byggfukt och kritiska fukttillstånd under byggtiden – så upptäcker du problem
 • Så upptäcker du fuktvandring i klimatskalet och köldbryggor
 • Hur avgör du att rätt materialval har gjorts i våtrum och källare? Exempel på risker och rekommendationer för olika materialval
Säkert brandskydd och bedömning av brandrisker i byggnader
 • Hur ska du tolka regelverken för brandskydd? Nyheter i Boverkets byggregler
 • Hur bedömer du riskerna i inkomna handlingar?
 • Så avgör du att rätt skyddsnivå och verksamhetsklass är vald vid nybyggen och ombyggnationer
 • Hur bedömer du byggnadens förmåga att stå emot brand?
Kraven för tillgänglighet – så upptäcker  du brister
 • Vilka regelverk och standarder måste du följa och hålla dig uppdaterad inom?
 • Hur tolkar du regelverken?
 • Vanliga brister och misstag där tillgängligheten inte uppfylls
 • Vad händer om du upptäcker otillräcklig tillgänglighet vid slutbeskedet?
 • Gällande regelverk, standarder och vägledningar för tillgänglighet i byggd miljö
Så bedömer du kontrollplaner och avgör undantag för bygglovsplikt
 • Hur avgör du om byggaktörens dokumentation är otillräcklig? När kan du kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga?
 • Vilka åtgärder behöver bygglov och när behövs en anmälan? Diskussion – i vilka fall har ni infört minskad eller utökad bygglovsplikt i din kommun?
 • Vad ska en kontrollplan innehålla? Vilka punkter måste ingå?
Vad bör du tänka på vid samråd och tillsynsbesök för en effektiv process?
 • Hur håller du ett effektivt och bra tekniskt samråd?
 • Hur ska protokollen utformas efter ett tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd?
 • Slutsamråd - vilka handlingar kan du begära in inför mötet?
 • Vad ska kommunen granska vid slutsamråd och på vilken nivå?
 • Interimistiskt slutbesked – hur ska det utformas och vad innebär det rättsligt?
Hur anpassar du dina tillsynsbesök/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Vid besök på bygget: Vad och hur bedömer du att det byggs korrekt enligt ritningar, kontrollplan och regelverk?
 • När ska du kräva konstruktionsdokument för att säkerställa byggnadens bärighet? När är det inte nödvändigt?
Miniworkshop med rättsfall Avvägningar för ärenden i gränslandet
 • När kan byggaktören göra avsteg enligt BBRs första kapitel?
 • »Liten avvikelse mot detaljplan« – lär dig tolka varje ärende på rätt sätt
 • Var drar du gränsen mellan en ändring och en tillbyggnad?
 • Hur tolkar du Boverkets rekommendationer?
 • När kan du medge mindre avvikelser från föreskrifterna i BBR?
 • Vilka ändringar kan vara OK under byggtiden?
 • Aktuell rättspraxis och nya rättsfall att dra lärdom ifrån
 • Nya regler införda 2017
 • Vilka ändringar är på gång?
Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt som arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. Hennes gedigna pedagogiska färdigheter utvecklades genom en tjugoårig verksamhet som föreläsare på universitet och högskolor, bland annat KTH.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se