Meny Stäng

Detaljplan – avtal och juridik

Under utbildningen Detaljplan – avtal och juridik lär du dig om avtalsramar, fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar. Fokus ligger på genomförandeprocessen och vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Ur kursens innehåll:
◆ Skapa förutsättningar för ett enkelt och effektivt plangenomförande
◆ Vad kan du styra kring genomförandet i  detaljplan enligt PBL?
◆ Plangenomföranderegler i andra lagar  – hur regleras fastigheter, anläggningar och ledningsrätt i detaljplan?
◆ Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap  – konsekvenser av olika val
◆ Markanvisningar och exploateringsavtal  – vad kan regleras och hur kombineras det med plangenomförande?
◆ Planbestämmelser om fastigheter och  gemensamhetsanläggningar – hur kan dessa utformas för enklare plangenomförande?
◆ Att skriva exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

Sagt av tidigare medlemmar:
»Mycket omfattande kurs som bidrar till en fördjupad förståelse för genomförandedelen i planprocessen men även Lantmäteriets roll« »Bästa föreläsaren!«
»Toppen föresläsare! Mycket tålmodig och pedagogisk«
»Bra och matnyttig info om allt jag undrade över!«
»Tydlig, konkret och inspirerande«

Detaljplanen som stöd för genomförande Fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal

Plangenomförande, avtalstecknande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring avtalsramar, fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av planprocessen, så att plangenomförandet blir enklare och effektivare. Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att du säkerställer att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap. Fokus ligger på genomförandeprocessen och vi tittar särskilt på hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

5 anledningar att gå på kursen:
◆ Öka din kunskap om hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering
◆ Säkerställ att det blir enkelt att  fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap
◆ Så utformar du planbestämmelser om fastigheter och anläggningar på bästa sätt
◆ Bli säkrare på de juridiska ramarna för de olika avtalsformerna – samt hur de kan användas för att reglera frågor av intresse för planens genomförande
◆ Lär dig skriva exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande

Målgrupp: Du som arbetar med detaljplanering och plangenomförandefrågor.

 

 

Planprocessens roll för enklare genomförande av detaljplan
 • Ansvarsfördelningen vid planläggning och plangenomförande mellan kommunen, exploatören och samfällighetsföreningar – olika möjligheter genom planläggning och avtal
 • Lantmäterimyndighetens funktion och betydelse i planprocessen och vid plangenomförande
 • Hur samverkar involverade myndigheter i planprocessen effektivt för smidig tillståndsprövning och fastighetsbildning?
 • Kommunens juridiska och ekonomiska ansvar vid detaljplanegenomförande
 • Skadeståndsansvar vid brister i planläggningen
Plangenomföranderegler i PBL – vad  kan du styra kring genomförandet i detaljplan?
 • Hur styr PBL plangenomförandefrågor? Hur kan PBL:s regler förtydligas och förstärkas genom avtal?
 • Hur påverkar olika plandokument genomförandet? Plankarta och planbeskrivning
 • Vanliga brister i detaljplaner som rör  plan genomförande. Vad leder de till och varför uppkommer de?
 • Så gör du en detaljplan som kan genomföras utan att tappa kontrollen
Plangenomföranderegler i andra lagar – hur regleras fastigheter, anläggningar och ledningsrätt i detaljplan?
 • Fastighetsbildningslagen – hur kan du argumentera?
 • Anläggningslagen – hur regleras gemensamhetsanläggningar i detaljplan?
 • Ledningsrättslagen – hur regleras ledningsrätt i detaljplan?
 • Ledningsrätt i plan – en oönskad belastning  eller ett effektivt verktyg?

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap – ansvarsfördelning vid olika val

 • Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap  – var, när och hur? Samt konsekvenser av olika val av huvudmannaskap
 • Tydligare bestämmelser i PBL beträffande  huvudmannaskap för allmänna platser – hur ska allmänna platser genomföras?
 • Vad gäller för gatukostnader?
 • Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap, vad är det?

Exploateringsavtal och markanvisning –  vad är möjligt att reglera?

 • Att avtala om plangenomförande – planavtal, exploateringsavtal och markanvisningsavtal
 • Juridiska ramar för kommunens avtal – vad som går att avtala om samt avtalens giltighet och livslängd
 • Värdering av mark och anläggningar
 • Effektiv hantering av marköverföring vid plan genomförande – köp, överenskommelse om fastighetsreglering samt tvångsmedel
 • Hur säkrar du motpartens avtalstrohet?
 • Avtalsfriheten, hur långt sträcker den sig?

Fastighetsbildning – begränsningar och möjligheter för effektivt plangenomförande

 • Fastighetsbildningsförutsättningar – vem har rätt till vilken mark?
 • Planbestämmelser om fastigheter – så kan de utformas
 • Olika val ger olika effekt vid plangenomförandet – så påverkar de kommunen, exploatören och fastighetsägaren
 • Hur kan planbestämmelser kombineras med avtal för att uppnå ett effektivt och förutsägbart plangenomförande?
 • Exempel på olämpliga planbestämmelser som skapar problem vid plangenomförandet
 • Ägarlägenheter är en ny boendeform i Sverige sedan 2009 – hur fastighetsbilda?

Gemensamhetsanläggningar –  begränsningar och möjligheter för  effektivt plangenomförande

 • Gemensamhetsanläggning – när, var och hur är de ett effektivt verktyg för plangenomförandet?
 • Planbestämmelser om anläggningar – så kan de utformas
 • Olika val ger olika effekt vid plangenomförandet – så påverkar det kommunen, exploatören och fastighetsägaren
 • Hur kan planbestämmelser kombineras med avtal för att uppnå ett effektivt och förutsägbart plangenomförande?
 • Exempel på olämpliga planbestämmelser som skapar problem vid plangenomförandet
 • Hur hantera gemensamma anläggningar vid  tredimensionell fastighetsbildning?

Plantolkning av lantmäterimyndigheten 

 • Hur ser lantmäterimyndigheten på olika planbestämmelser om fastigheter och anläggningar?
 • Hur kan förutsättningarna för ett effektivt  plangenomförande styras genom bestämmelser, avtal och agerande i lantmäteriförrättning?

Planskada

 • Vad är ersättningsgill planskada?

Intrångsersättning

 • Hur bedöms ersättningen vid inlösen av mark samt upplåtelse inom plan?
Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får 5 av 5 i betyg av tidigare deltagare.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se