Meny Stäng

Markanvisningsprocessen

Denna utbildning ger dig bland annat kunskap om hur du säkerställer en marknadsmässig prissättning, hur du avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan flera byggaktörer och när byggaktören ska vara med i utformandet av planen.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Det finns många svåra frågor att ta ställning till för att få en effektiv markanvisningsprocess som leder till bästa möjliga bebyggelse för marken.

5 skäl att gå på kursen:
◆ Ökad kunskap om när markanvisningen ska ske innan detalj planen fastslagits och när byggaktören ska vara med i utformandet av planen
◆ Så lockar du byggaktörer att komma med kreativa och genomförbara förslag
◆ Säkerställ en marknadsmässig prissättning
◆ Rättssäker bedömning – avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan flera byggaktörer
◆ Så skapar du en aktiv markpolitik för ökat bostadsbyggande – markanvisningspolicy för trovärdiga och transparenta processer

Locka kompetenta byggaktörer att bygga bostäder
Genom att bedriva en aktiv mark politik och skapa effektiva processer och bedömningskriterier för markanvisningsavtalen kan kommunen styra inriktningen på bostadsbyggandet, och locka bygg aktörer att bygga  bostäder. Varje markområde har unika förutsättningar och det finns många svåra frågor att ta ställning till för att få till en process som leder till bästa möjliga bebyggelse.

Svåra bedömningsfrågor
När är markanvisningstävling, direkt anvisning eller anbud bästa metoden för att utse bygg aktör? Ska markanvisningen ske innan detalj planen  fastslagits eller ska byggaktören vara med i  utformandet av planen?

Efter kursen har du mer kunskap om hur kommunen bäst lockar kompetenta byggaktörer att bygga bostäder som lever upp till kommunens mål och visioner.

 

Målgrupp:
För dig som arbetar som mark-  och exploateringsingenjör eller som på annat sätt arbetar med markanvisningar.

 

 

Hans Lind

En aktiv markpolitik för ökat bostadsbyggande – markanvisningspolicy för trovärdiga och transparenta processer

◆ Utforma riktlinjer för markanvisning med stark politisk förankring för goda möjligheter till ökat bostadsbyggande

◆ Markanvisningsprocess utformad med hänsyn till transparens, förutsägbarhet och likabehandling?

◆ Säkerställ att markanvisningspolicyn ger alla parter förtroende för att beslut tas i enlighet med policyn

Olika processer för markanvisningar –  avgör vilken metod som är lämpligast

◆ Vilka metoder ska användas för att utse byggaktör i olika situationer? När är markanvisningstävling, direktanvisning eller anbud bästa metoden?

◆ Ska kommunen vara pådrivande eller ska byggaktör stå för initiativet?

Byggaktörernas perspektiv – hur skapa  intresse och locka byggaktörer?

◆ Vilken roll spelar markpolitiken för byggaktörers möjligheter och incitament att konkurrera?

◆ Vilken betydelse får markpolitiken för konkurrens situationen i bostadsbyggandet?

◆ Vad finns för möjligheter för olika typer av byggaktörer?

◆ Hur få byggaktörer att ta risken att våga bygga? Hur mildra osäkerheten?

Direktanvisning – skapa förutsättningar för att fler ska delta

◆ Kommunen pekar ut områden som lämpliga för ny bebyggelse och byggaktörer ansöker om direkt anvisning. Hur säkerställer du rätt val av byggaktör? Vad bör kommunen beakta?

◆ Fördelen vid direktanvisning är att kommunen har kännedom om byggaktörernas förmåga, men hur undviker kommunen risken att gynna enskilda?

Göran Cars

Rättssäker bedömning – hur tilldela markanvisningen i konkurrensen mellan byggaktörer?

◆ Hur beskriver du mål och visioner genom bedömningskriterier som går att följa upp?

◆ Vad kan och får kommunen reglera – vilka arkitektoniska, tekniska, miljömässiga,  sociala och ekonomiska krav finns möjlighet att ställa? ◆ Hur ställer du krav på estetiska, tekniska, arkitektoniska värden och hur beskriver du hur platsen ska gestaltas?

Markanvisningstävling

◆ Hur lockar du byggaktörer att komma med kreativa och genomförbara förslag?

◆ Tävlingsunderlag som går att utvärdera på  ett  säkert sätt

◆ Undvik risken att tävlingsbidragen blir luftslott när förslagen inte håller i verkligheten

◆ Tävling som utgår från intresse anmälan –  hur får du pålitliga byggaktörer att bidra i tävlingen? Prissättning av kommunal mark

◆ Hur säkerställer du marknadsmässig prissättning? Vilka parametrar förutom priset ska ligga till grund för bedömningen?

◆ Hur avgör du när kommunen ska använda sig av ett fast markpris, och hur skapar du en bra balans mellan pris och kvalitet?

◆ Är mindre marklotter en lösning för lägre pris, ökad konkurrens och arkitektoniska fördelar?

◆ Att hantera risker för exploatörer – möjligheten för kommunen att ta en del av kostnaden och hur fördela kostnader mellan kommun och byggaktör?

Tidig markanvisning – fördelar och nackdelar 

◆ Finns det kostnadsfördelar för kommunen om byggaktören utses innan detaljplanearbetet?

◆ Finns det fördelar med att byggaktören är med i utformningen av detaljplanen?

◆ Undviker byggaktörer en del risker som är kopplade till detaljplanearbetet om markanvisningen görs när detaljplanen är fastställd?

◆ Kan intresset för kommunal mark öka om detaljplanen är fastställd när byggaktörer får markanvisningar?

Göran Cars är professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på deltid gästprofessor vid institutionen för Data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Hans professionella intresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling. Mer specifikt är forskningsintresset dels riktat mot analys av vilka faktorer som skapar attraktivitet, identitet och konkurrenskraft, dels mot processer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från idéstadiet till genomförande. För närvarande är han engagerad på deltid i Kiruna för att göra en utvecklingsplan för stadens flyttning och den nya stadskärnan.

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi. Hans var tidigare verksam vid KTH där han forskade om en rad olika aspekter av bostadsmarknaden och byggmarknaden. Hans har bland annat varit medförfattare till ESO-rapporten »Bäste herre på täppan« som handlar om markanvisningsprocesser. Lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se