Meny Stäng

Exploateringsavtal – avtal och juridik

Under denna utbildning fördjupar du dina kunskaper i komplexa frågeställningar kring exploateringsavtalet, vad du får och vad du får inte avtala om, vilka äldre regler som fortfarande gäller i vissa avtal. Vi diskuterar även hur gränslandet mellan exploateringsavtal och andra avtal, såsom exempelvis markanvisningsavtal.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Det är viktigt för kommunens tillväxt att kunna genomföra exploateringsprojekt på ett smidigt sätt, och givetvis att avtalen upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Under denna kurs stärker du dina kunskaper i exploateringsavtalets rättsliga grunder. Vilka krav får du ställa i exploateringsavtalet och hur gör du vissa strategiska val tidigt i processen, exempelvis i fråga om huvudmannaskap?

5 anledningar att gå på kursen:
◆ Lär dig vilka krav du kan och bör ställa i exploateringsavtalet
◆ Exploateringsavtalets rättsliga grunder – vilka klausuler är rättsligt bindande, och vad händer om en klausul ifrågasätts?
◆ Vad är »nödvändigt« och vad är »rimligt« i ett exploateringsavtal?
◆ Öka dina kunskaper om olika huvudmannaskap och andra strategiska frågor i PBL
◆ Praktiska problem och hur du hanterar dem på bästa sätt

 

Vilka krav får du ställa i exploateringsavtalet?
I de flesta kommuner är det idag brist på bostäder, och trycket ökar på att bygga i nya markområden samt förtäta i befintlig bebyggelse. Samtidigt kommer exploateringsarbetet med en rad utmaningar. I exploateringsavtalen är det många viktiga frågor som ska regleras och ha lagstöd. Avtalslagen, kommunallagen, plan- och bygglagen m.fl. innehåller bestämmelser som har betydelse vid utarbetandet av exploateringsavtal. Otydliga och oprecisa avtal kan lätt leda till tvister och bli kostsamma. Hur ska du formulera avtalen på bästa sätt?

Praktiska problem och hur de kan hanteras
Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper i komplexa frågeställningar kring exploateringsavtalet. Vad får du, och vad får du inte avtala om? Vilka äldre regler gäller fortfarande i vissa exploateringsavtal? Hur ser gränslandet ut mellan exploateringsavtal och andra avtal, såsom exempelvis markanvisningsavtal? ta chansen att fördjupa dina kunskaper om exploateringsavtalet, ställa dina verksamhetsspecifika frågor till kursledaren och träffa branschkollegor från  hela landet.

Efter kursen har du stärkt kunskap om bland annat:
◆ Hur du undviker exploateringsavtal  som saknar lagstöd
◆ Vad du får avtala om – och vad du inte får avtala om
◆ Gränslandet mellan exploaterings avtal och andra avtal
◆ Olika huvudmannaskap och hur du väljer det mest fördelaktiga
◆ Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil- och offentlig rätt

Målgrupp:
För dig som är mark- och exploateringsingenjör eller som på annat sätt arbetar med exploateringsavtal.

 

 

Exploateringsavtal – på vilka  rättsliga grunder?

◆ Genomgång av reglerna i 6:39–42 PBL

◆ Vilka äldre regler gäller fortfarande i vissa exploateringsavtal?

◆ Vad är »nödvändigt« och »rimligt«?

Vilka klausuler är rättsligt bindande?

◆ Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil- och offentlig rätt

◆ Vad du kan avtala om – och vad du inte kan avtala om

◆ Om en klausul ifrågasätts, vad kan hända?

Exploateringsavtal och olika huvudmannaskap

◆ Avtalsutrymme vid enskilt respektive kommunalt huvudmannaskap

◆ Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap – när föreligger det?

Praktiska problem och hur de kan hanteras

◆ Skärningen med andra avtal som exempelvis markanvisningsavtal

◆ Säkerheter och viten

◆ Vilka risker finns med en vikande marknad?

Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad kursledare som får 5 av 5 i betyg av tidigare kursdeltagare hos SIPU.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se