Meny Stäng

Grön infrastruktur i praktiken

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur infördes hösten 2018. Det är därmed hög tid för landets kommuner att ta arbetet med grön infrastruktur i den fysiska planeringen till nästa nivå.

Därför ska du gå kursen:
◆ Lär dig hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald bör inkluderas i översikts- och detaljplanering
◆ Du får strategier för att kartlägga, planera och genomföra arbetet med grön infrastruktur
◆ Lär dig ta fram styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande
◆ Metoder för att identifiera strategiska lägen för förstärkning, gröna investeringar och kompensationsåtgärder
◆ Lär dig förstå scenarioanalyser – noggrant studerande och visualisering av konsekvenser av grön infrastruktur i fysisk planering

Med rätt strategi för grön infrastruktur inkluderar du miljömål i planprocessen

Grön infrastruktur är ett högaktuellt ämne i och med framtagandet av de nya regionala handlingsplanerna. En hög byggtakt i kombination med förtätning av städer ställer höga krav på kommunens kunskaper om hur ekosystemet och den biologiska mångfalden samtidigt kan bevaras.
Det är därför angeläget för landets kommuner att sätta sig in i länsstyrelsernas underlag och utveckla egna välfungerande strategier för hur grön infrastruktur bör integreras i planprocessen.

Genom att delta på kursen får du högaktuell fördjupad kompetens om hur du bäst går till väga för att säkra de viktiga kontaktvägar som finns för att växter och djur ska kunna fortsätta sprida sig. Du får praktiska kunskaper och verktyg för att säkra en långsiktigt hållbar strategi där kommunen samverkar för att integrera ekosystemtjänster och miljömål så som biologisk mångfald i översikts- och detaljplaneringen.

För vissa interaktiva moment är det en stor fördel om du som deltagare tar med dig en bärbar dator.

Målgrupp: Du som arbetar med samhällsplanering i offentlig sektor.

 

 

 

 

Introduktion till begreppet grön infrastruktur och vad det innebär för en grön samhällsplanering

◆ Vad är grön infrastruktur?

◆ Värdet med att arbeta strategiskt med grön infrastruktur

◆ Exempel på relevanta styrdokument för grön infrastruktur som påverkar policy, planering och beslutsfattande

◆ Så främjas miljömål och ekologisk hållbarhet genom grön planering

◆ Så bidrar grön infrastruktur till ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur  – hur påverkar det kommunens förutsättning för grön planering?

◆ Kortfattad uppdatering om lägesstatus av länsstyrelsernas arbete med regionala handlingsplaner

Värdekärnor, kärnområden, spridningssamband, metapopulationer, fokusarter, habitatnätverk  – vad är det?

◆ Stärk din förståelse för vad begreppen i grön infrastruktur innebär – kort teoripass i  landskaps ekologi

◆ Grön infrastruktur och rumslig resiliens

Analyser för olika skalor

◆ Regionala analyser – hur länsstyrelsernas handlingsplaner och framtagna regionala och nationella underlag kan användas emellan kommunala frågor

◆ Vilka behov av analyser finns på kommunal nivå?

Rätt tillvägagångssätt för kommuners kartläggning av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och biologisk mångfald – stöd för att starta upp eller  komma vidare

◆ Vad är prioriterat att inkludera i grön infrastrukturkartläggning? Rätt avvägningar för  analys av den biologiska mångfalden

◆ Hur identifiera representativa biotoper, ansvarsbiotoper och biotoper som särskilt kopplar till andra ekosystemtjänster?

◆ Vilka kartläggningar är redan klara, eller behöver »bara« kompletteras?

◆ Analysernas relevans beror på indata – vad är rätt indata och vilken kvalitet behövs?

◆ Ta del av exempel på habitatnätverk från några olika kommuner och lär dig se helheten

◆ Exempel på GIS-handläggarstöd som ger en samlad bild av den gröna infrastrukturen

Så bidrar grön infrastruktur och ekosystemtjänster till klimatanpassning

◆ Hur ekosystemtjänsternas flödesutjämning och temperaturreglering bör kartläggas

◆ Diskussion om vinster och värden med att inkludera grön infrastruktur och ekosystem tjänster i samhällsplaneringen

◆ »Multifunktionalitet« som nyckelord – många  samtidiga funktioner och värden skapas

Metoder för att identifiera strategiska lägen för förstärkning, gröna investeringar och kompensationsåtgärder

◆ Genomgång av några framtagna kunskapsunderlag

◆ Hur hjälper de rumsliga analyserna att identifiera strategiska lägen för förstärkningsåtgärder?

◆ Vilka metoder är bäst lämpade för att identifiera strategiska lägen?

Scenarioanalys – noggrant studerande och visualisering av konsekvenser av grön infrastruktur i fysisk planering

◆ Genomgång av konkreta exempel på scenarioanalys och hur analysen går till

◆ Vad bör man tänka på kring skala och avgränsning av analysområde?

◆ Hur andra planerade planer skapar kumulativa effekter för din aktuella detaljplan

Förändringsanalyser, ajourhållning och uppföljning av framtagna kunskapsunderlag

◆ Vägledning för vad du bör tänka på för att underlätta förändringsanalyser, ajourhållning och uppföljning av framtagna kunskapsunderlag

◆ Lär dig hur habitatnätverk kan uppdateras och hur förändringen kan studeras

◆ Hur hålla reda på habitatförlust och tillskapande av habitat?

Lär dig hur analyser av grön infrastruktur kan hjälpa dig att hantera artskyddsförordningsärenden och konsekvenser på Natura 2000­habitat

◆ Hur kan analysresultat användas för bedömningar i och framtagande av MKB:er?

◆ Hur kan grön infrastruktur användas i artskyddsförordningsutredningar?

Hur inkludera hänsyn till grön infrastruktur i fysisk planering?

◆ Hur får du överblick, ser helheten och har stöd vid intressekonflikter?

◆ Var i planeringsprocessen behövs gröna infrastrukturkartläggningar?

◆ Hur ska gröna infrastrukturkartläggningar se ut för att bli användbara verktyg?

◆ Grön infrastruktur och stadsutvecklingsprojekt  – värt att tänka på

Christina Borg är filosofie doktor i växtekologi, med spetskompetens inom ekologi och biodiversitet och har gedigen kunskap om Sveriges flora, fauna och ekosystem. Christina har 15 års erfarenhet av att arbeta med naturmiljöutredningar och inventeringar bland annat i samband med detaljplaner, grönstrukturutredningar samt stora infrastrukturprojekt. Christina har uppdragslett en ekosystemtjänstekartläggning för Uppsala kommun under 2015 som utgjorde ett underlag till ny ÖP och har deltagit i fler ekosystemtjänsteanalyser. Under kursen delar Christina med sig av möjligheter och utmaningar med grön infrastruktur i olika typer av projekt.

  Mattias Bovin arbetar med grön infrastruktur i olika sammanhang på WSP och har stor erfarenhet av att genomföra olika landskapsanalyser för grön infrastruktur på uppdrag av kommuner, länsstyrelser och Naturvårdsverket. Mattias har tidigare arbetat som GIS- och fjärranalyskonsult, som miljö- konsult och GIS- & fjärranalysspecialist och som GIS-trainee på lantmäteriavdelningen vid Huddinge kommun. Mattias har en naturvetenskaplig masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi med inriktning landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi från institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Han har även utvecklat metoder  för att kartlägga och visualisera ekosystemtjänster med enkla GIS-verktyg
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se