Meny Stäng

Miljöbedömning i praktiken

Under denna utbildning ökar du din kunskap om hur du kan arbeta parallellt med detaljplane- processen och processer enligt miljöbalken. Under utbildningen får du även lära dig om vilka möjligheter och svårigheter gällande vattenverksamhet och detaljplaner.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Under den här kursen stärker du din kunskap om hur du i tidiga skeden av planprocessen hanterar frågor som regleras av miljöbalken, så att detaljplanen kan genomföras på ett effektivt sätt när den vunnit laga kraft.

5 skäl att gå kursen:
◆ Få kunskap om de största förändringarna i miljöbalkens 6 kap.
◆ Lär dig strategier vid planutformning som möjliggör ett effektivare genomförande av detaljplanen
◆ Lär dig hantera miljöbalksprocesserna så att tillstånd och beslut vunnit laga kraft då planen antas
◆ Få kunskap om hanteringen av vattenverksamhet och dikningsföretag
◆ Få möjlighet att diskutera egna problem som uppstått i genomförandet av detaljplaner

Effektiv hantering av frågor som  regleras av miljöbalken – så detaljplanen kan genomföras när den vunnit laga kraft

Miljöbedömning i praktiken – enligt miljöbalkens nya 6 kapitel
Plan- och bygglagen och miljöbalkens 6 kapitel har förändrats i syfte att skapa en enklare planprocess och ett effektivare plangenomförande. Vi går igenom vad de nya lagkraven för miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planer och projekt innebär och diskuterar hur man får detta arbete att löpa smidigt.

Samordna planprocess och miljöprövningsprocesser
Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta parallellt med detaljplane- processen och processer enligt miljöbalken. Du får insikt i hur man kan undvika svåra  prövningar, eller påbörja prövningar i rätt tid, så att nödvändiga beslut finns när det är dags  att sätta spaden i backen.

Vattenverksamheter i realiseringen
Under kursen får du lära dig mer om vilka möjligheter och svårigheter som finns då det blir aktuellt att hantera vattenverksamhet i samband med realisering av en detaljplan.

Målgrupp
Du som arbetar med plangenomförandefrågor i kommunen, t.ex. som projektledare på mark- och exploateringskontor, planarkitekt samt miljöutredare och miljöplanerare. Även andra som är intresserade är välkomna.

 

 

 

 

Från idé till projekt/detaljplan

◆Hur analyserar du vilka riskfaktorer som finns inom det tänkta planområdet eller i dess närområde?

◆Vad styr planens utformning, utöver plansyftet?

◆Vilka utredningar behöver tas fram i tidigt skede?

Vad innebär nytt 6 kapitel i miljöbalken?

◆Vad är syftet med ett nytt 6 kap?

◆Vad är de största förändringarna?

◆Vilka krav ställs på de som genomför miljöbedömningar?

◆Behovsbedömning blir undersökning

◆Hur avgörs en »betydande miljöpåverkan«?

Strategisk och specifik miljöbedömning

◆Strategisk och specifik miljöbedömning –vad är skillnaden?

◆Miljöbedömning i teori och praktik, exempel från verkligheten

Två typer av samråd – skillnader och krav

◆Utredning med undersökningssamråd

◆Avgränsningssamråd

◆Vad är kraven på samrådsunderlag och MKB?

Rätt nivå på MKB-arbetet

◆Avgränsning – fokus på rätt saker!

◆Hur lägger du rätt nivå på MKB-arbetet?

◆Vilka alternativ till den planerade markanvändningen har utretts/bör utredas?

◆Genomförandeplanering behövs i tidiga skeden – vad blir konsekvenserna i byggskedet?

Från miljöanpassade detaljplaner till hållbara detaljplaner

◆Hur gör du en hållbarhetsbedömning av detaljplanen?

◆Hur väger du in sociala och ekonomiska konsekvenser på ett lämpligt sätt?

Att omsätta MKB till handling

◆Hur skapar du en röd tråd i MKB-arbetet – från ÖP och detaljplan till plangenomförande?

◆Hur planerar du för att omsätta MKB:n i praktiken?

◆Vad krävs för att slutsatserna från MKB:n ska följa med ut i verkligheten?

Strategier för ett effektivt genomförande av detaljplanen

◆När ska du välja att anpassa detaljplanen eller gå in i en tillståndsprövning?

◆Fördelar och nackdelar med juridiska prövningar och anmälningar enligt miljöbalken

◆Hur skapas möjlighet vid planutformningen till »enkla« prövningsvägar enligt miljöbalken?

Förutsättningar för områdets möjliga användning och genomförande  av detaljplaner

◆På vilket sätt kan bestämmelser enligt miljöbalken påverka en detaljplans utformning och genomförande?

◆Områdesskydd och andra förutsättningar som kräver en juridisk hantering vid realiseringen

◆Potentiella riskfaktorer för genomförandet t.ex.:

- artskyddsförordningen

- Natura 2000

- miljökvalitetsnormer

Vattenverksamhet och dikningsföretag

◆Bestämmelser kopplade till vatten – tillstånd/ anmälan/dispenser enligt 11 kap. miljöbalken t.ex:

- vattenverksamhet i ytvatten

- vattenverksamhet i grundvatten

- avgränsning av vattenområden - markavvattning

◆Hur dikningsföretag påverkar planprocesser samt genomförandet av planer

Processupplägg för en effektiv realisering av detaljplanen

◆Behovet av parallella processer för att kunna realisera en detaljplan

◆När behöver respektive process påbörjas för att tillstånd och beslut ska ha fått laga kraft då planen antagits?

Christer södereng arbetar som miljökonsult och är expert inom vattenrätt. Han har 20 års erfarenhet av juridisk hantering av vattenverksamheter och andra markrelaterade bestämmelser. Tidigare arbetade han på Länsstyrelsen i Stockholms län med olika typer av vattenfrågor, framför allt prövning av vattenverksamheter och frågor rörande dikningsföretag.

   

Petra Adrup har över 20 års erfarenhet som miljökonsult, framför allt med strategisk miljörådgivning inom ramen för plan- och tillståndsprocesser inom utmanande och stora projekt, t.ex. Projekt Slussen. Hon har mycket bred kompetens och erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se