Meny Stäng

Strandskydd – grund

Under utbildningen Strandskydd – grund stärker du din kompetens inom strandskyddsområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom plan­ och strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis Plan­- och bygglagen (PBL).

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Strandskydd – grund

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt­ och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas.

Under denna utbildning stärker du din kompetens inom strandskyddsområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom plan­ och strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis plan­ och bygglagen.

Målet med utbildningen:
◆ Få med dig verktyg för en effektiv och korrekt handläggning av strandskyddet inom dispensprövning och kommunal planering
◆ Ges goda kunskaper om dispensgrunder och aktuell praxis
◆ Få möjlighet att varva föreläsningar med diskussioner där du får svar på dina specifika frågor och även utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Utbildningen vänder sig främst till dig som kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen, till exempel som handläggare, planerare, inspektör, chef och förtroendevald inom plan­, bygg­ och miljöområdet.

Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare inom strandskydd?
Gå SIPUs utbildning Strandskydd – fördjupning dagen efter grundutbildningen. Grundutbildningen och fördjupningsutbildningen hålls alltid dagarna efter varandra och du kan välja att gå båda utbildningarna vid samma tillfälle med 4000 kr rabatt. Ange rabattkod STRAND1 vid bokning till grundutbildningen, och rabattkod STRAND2 vid bokning till fördjupningsutbildningen.

Rabatten gäller enbart dessa utbildningar och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda utbildningarna vid samma tillfälle för att få rabatt.

Strandskyddslagstiftningen – syften och bakgrund

 • Vilka syften bär upp lagstiftningen?
 • Vilka värden för natur­ och friluftsliv finns inom strandzonen?
 • Vilka ekosystemtjänster kopplas till strandskyddets syften?
 • Hur har lagstiftningen utvecklats?
 • Hur ser förutsättningarna ut idag?

Rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vem beslutar i olika ärenden?
 • Länsstyrelsebeslut om upphävande
 • Hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?
 • Artificiellt dike kontra vattendrag
 • Hur vet man vad normalt medelvattenstånd är?

Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet?

 • Hur avgöra om en åtgärd påverkar allemansrätten?
 • Vad innebär begreppet »väsentlig påverkan på djur­ och växtliv«?
 • Undantag – när behövs inte dispens? De areella näringarnas behov

Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?

Ta del av exempel och rättsfall

 • Likheter och skillnader mellan dispensprövning och upphävande i plan
 • Vad innebär begreppet ianspråktaget?
 • När är ett område väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • Kan behovet tillgodoses utanför området?
 • Vad är ett annat mycket angeläget intresse?
 • Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Fri passage

Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Den enskildes rätt att använda sin mark
 • Förenlighet med strandskyddets syften

Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 • Annan miljölagstiftning
 • Plan­ och bygglagen
 • Fastighetsbildningslagen

Tillsyn och lagöverträdelser

 • Hur beivras lagöverträdelser?
Kristina Kvamme har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande och föreläser och håller workshops om hur strandskydds ­ bestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se