Meny Stäng

Parkeringsplanering i kommun

Utbildningen Strategisk parkeringsplanering i kommun vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta utmaningar i alla skeden, från den övergripande planeringsnivån till principerna för styrning och effektivare nyttjande av befintligt system. Utbildningen tar även upp parkeringsplanering som bidrar till hållbart resande.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Användbara modeller och verktyg

Arbeta med parkeringsfrågor över tid

P-tal och parkeringsnormer

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta just din kommuns utmaningar. Kursen behandlar alla skeden – från den övergripande planeringsnivån till principerna för styrning och effektivare nyttjande av befintligt system. Du får dessutom kunskap om hur du kan arbeta med parkeringsplanering på ett sätt som bidrar till hållbart resande.

5 anledningar att gå kursen:
◆Få verktyg för att använda parkering som styrmedel
◆Få stöd i hur du kan kommunicera parkeringens betydelse för den önskade samhällsutvecklingen
◆Diskutera hur vi kan effektivisera dagens parkeringssystem –och skapa hållbara system för framtiden
◆Lär dig att arbeta med parkeringsfrågor över tid
◆Utbyt erfarenheter med kursledare och branschkollegor

Hur bör du tänka kring dagens och framtidens parkering?

Funktionell och hållbar planering
Parkeringsfrågor är breda och komplexa, där flera olika områden går in i varandra och utmaningen ofta handlar om att skapa ett helhetsperspektiv. I alla samhällen krävs funktionell och hållbar parkering och tillgodoses inte behoven kan det uppstå problem för infrastruktur och stadsdelar.

Hur kan du skapa en bra balans mellan parkering och andra mobilitetstjänster? Vad krävs för att minska bilanvändandet för kortare resor – och kan vi främja kommunikationen mellan de parter som påverkas av parkering och parkeringsplanering?

Effektivt parkeringssystem
Denna kurs ger dig kunskap om bl.a. hur du kan tänka kring parkeringsnormer, alternativa transportsätt och effektivisering av parkeringssystemet– exempelvis samnyttjande av parkeringsplatser. Teori blandas med diskussioner och praktikfall för att du ska få konkreta verktyg och inblick i hur andra jobbar med parkering.
Ta chansen att få värdefulla tips från våra erfarna kursledare, utbyt erfarenheter med kollegor från andra delar av landet och djupdyk i utmaningarna som rör din yrkesroll.

Målgrupp: Alla som arbetar med parkering och parkeringsplanering i offentlig verksamhet, exempelvis som parkeringsstrateg, trafikplanerare eller trafikingenjör.

Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

Mobility Management

◆Hur får vi medborgare att välja andra färdsätt än bilen?

◆Tankesätt för att överväga ett längre avstånd mellan parkering och målpunkt?

Parkering och hållbarhet

◆Hur närmar vi oss hållbart resande? Vad kan vi göra för att minska bilanvändningen och utveckla mobilitetstjänster?

◆Vilka förhållningssätt bör du ha till flexibla/gröna p-tal?

◆Hur kan miljö- och hållbarhetsmålen konkretiseras och mötas?

Parkering som styrmedel

◆Hur påverkar vi söktrafiken i stadskärnan

◆Vilka typer av parkeringar ska prioriteras och vilka ska få parkera var?

◆Hur kan du jobba med parkeringsreglering på bästa sätt?

Förbättrad kommunikation

◆På vilka sätt kan vi förbättra kommunikationen;

–Mellan olika aktörer som berörs av parkeringsfrågor, t.ex. mellan handeln och kommunen?

–Mellan kommunens avdelningar för att skapa bättre samarbeten och ett helhetstänk?

–Mellan kommunen och medborgarna för att bättre förmedla vad man gör och varför?

Förtätning av staden

◆Hur mycket parkering kan vi ersätta med annan mobilitet?

◆Var bör nya parkeringar förläggas när det ska byggas bostäder på befintliga parkeringar inom staden?

◆P-tal och parkeringsnormer – hur de tas fram

◆Hur skapas en bra balans mellan parkeringsplatser och mobilitetsalternativ?

◆Tankesätt kring pendlarparkeringar

Yteffektiv parkering

◆Samnyttjande av parkeringsplatser

◆Hur kan du se lösningar i vad du har?

Praktikfall

Hur arbetar Göteborgs Stad med parkeringar?

◆Så arbetar Göteborgs stad med parkeringsfrågan på en strategisk och operativ nivå

◆Några av de svårigheter inom parkering som Göteborg mött och fortsätter att arbeta med

◆Utmaningar i den ansträngda exploateringsperiod som staden både är under och står inför

◆Exempel på hur du får teori och praktik att överensstämma

Jan Hammarström har 20 års erfarenhet som konsult inom parkeringsfrågor. Han har arbetat med allt ifrån övergripande parkeringsstrategier till utformning och styrning. Genom sin breda kunskap inom hållbar trafikplanering av alla trafikslag har Jan erfarenhet av hur parkeringsfrågor påverkar helheten i kommunens transportsystem och hur man praktiskt kan arbeta med strategisk planering av kommunens parkeringar.

 

Sebastian Svedgren är utbildad högskoleingenjör inom logistik vid Högskolan i Borås och han har tidigare arbetat med trafik- och parkeringsfrågor på Trafikkontoret i Göteborg i 6 år och dessförinnan som konsult i 2 år. Till vardags arbetar Sebastian med frågor kopplade till trafik- och parkeringsplanering i samband med exploatering som konsult.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

  • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
  • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
  • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
  • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
  • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se