Meny Stäng

Tillgänglighet i byggprocessen

Under vår intensivkurs i tillgänglighet får du de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt. Vi går igenom hinder i byggd miljö både inom- och utomhus såväl som viktiga krav på tillgänglighet i lagstiftningen. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med senaste nytt inom PBL. BBR och andra regelverk som påverkar dig som arbetar inom området.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Säkerställ en fungerande miljö för alla – tillgänglighet från början så det blir rätt på slutet

Att bygga tillgängligt handlar om att bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas behöver du kunskap om vad olika typer av funktions nedsättningar innebär samt förståelse för hur regelverken ska tolkas och användas. Under en intensiv dag ger vi dig de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt och går bl.a. igenom hinder i byggd miljö både inom- och utomhus såväl som viktiga krav på tillgänglighet i lagstiftningen.

Större förändringar är på gång i PBL, BBR och föreskrifter för arbetsmiljön. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med senaste nytt inom området och hur det påverkar dig som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen.

Målgrupp: Du som arbetar som bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, bostadsanpassare, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare  och projekterings ledare, eller på annat sätt arbetar eller vill  arbeta med att öka tillgängligheten i  byggd miljö.

Därför ska du delta:

 • Få inblick i vad som händer med BBR och PBL framöver
 • Skaffa dig kunskap om vad som utgör hinder för personer med funktionsnedsättning för att bygga mer tillgängligt
 • Ta del av många bra lösningar och lär av vanliga misstag

Hur förhåller sig lagar och föreskrifter i förhållande  till varandra?

 • Viktiga lagar och förordningar gäller? PBL, PBF, m.fl.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM
 • Svenska standarder för invändiga mått i bostäder (SS 914221:2006 och SS 914222:2006)
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Vilka standarder gäller på EU-nivå och internationellt?
 • Användbara handböcker, t.ex. Bygg ikapp regelverkens uppbyggnad
 • BBRs funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Olika krav i olika bostäder
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Viktiga tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Granskning av tomtmark i bygglovskedet
 • Krav att ställa i kontrollplanen
 • Att granska planer utifrån tillgänglighetskraven vad är en funktionsnedsättning enligt lagstiftningen?
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL och BBR
 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?

Regelverket i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?
Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se