Meny Stäng

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – grund

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

 • Grundläggande principer vid tillsynsutövning
 • Effektiv tillsynsprocess – rutiner och processer
 • Förebygg och hantera hot och våld mot tjänsteperson på rätt sätt

Ur kursens innehåll:

 • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden –förvaltningslagens krav och byggnads nämndens ansvar
 • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse – rutiner vid handläggning
 • PBL:s sanktionssystem – uppbyggnad och systematik för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet
 • Hur formulera ett juridiskt korrekt föreläggande som håller vid överprövning?
 • Ingripanden vid förfallna byggnader och ovårdade tomter – bedömning och utformning av förelägganden
 • Att förebygga och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet – rutiner, riskhantering och praktisk konflikthantering

Från anmälan och platsbesök till föreläggande och utförd rättelse

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och PBL. Kursen behandlar vanliga frågeställningar kring tillsyn som du stöter på i ditt dagliga arbete. De teoretiska utgångspunkterna blandas med många praktiska exempel och rättsfall, som sammantaget ger dig som deltagare en trygghet i hur du handlägger tillsynsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

I arbetet med tillsynsfrågor är det vanligt att komma i kontakt med personer som är upprörda eller arga. Under kursen får du kunskap om hur konflikter kan undvikas och hanteras. Vi varvar föreläsningar med grupparbete, och du får lära dig mer om hur organisatoriska, mänskliga och tekniska faktorer samverkar med varandra i ett hot- och våldssammanhang. Efter kursdagarna ska du som deltagare ha goda kunskaper och praktiska verktyg för att kunna hantera tillsynsärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett professionellt, effektivt och säkert sätt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Detta är en grundläggande kurs som passar dig som är ny inom tillsynsrollen eller som arbetat ett par år och behöver uppdatera dina kunskaper på området.

För dig som arbetat några år med tillsynsärenden erbjuder vi kursen Fördjupningskurs för tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Tillsyn och myndighetsutövning – grundläggande principer

 • Hur säkerställa en rättssäker handläggning av tillsynsärenden?
 • Vad är tillsyn? Var går gränsen mellan tillsyn  och civilrättslig tvist?
 • Byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet – organisation, rollfördelning och tillsynsplan

En effektiv tillsynsprocess – från anmälan till rättelse

 • Metodik för hantering av tillsynsärenden
 • Hur arbeta effektivt i tillsynsprocessen? Rutiner vid handläggning

PBL:s sanktionssystem

 • Lär dig uppbyggnaden och systematiken för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Utformning av förelägganden och förbud

 • Hur formulera ett juridiskt korrekt föreläggande, som håller vid överprövning?
 • Hur skriva tydligt så att mottagaren förstår innebörden av föreläggandet eller beslutet?
 • När kan ett föreläggande/förbud förenas  med vite?
 • Inskrivning i fastighetsregistret – när kan  ett föreläggande skrivas in och vilka konsekvenser får det?
 • Tydlighet i beslut – en förutsättning för  framgång
 • Exempel på förelägganden och förbud

Tillträde för tillsyn

 • Var får du som myndighetsutövande tjänster - man gå vid ett platsbesök och under vilka förutsättningar?
 • När fastighetsägaren inte vill att tjänstemännen kommer in på dennes mark – hur kan man gå vidare?

Ingripanden vid förfallna byggnader och ovårdade tomter

 • När är en byggnad tillräckligt förfallen för att  det ska vara möjligt att ingripa med tillsyn?
 • Hur ovårdad får en tomt vara? När blir det en betydande olägenhet?
 • Hur utforma ett föreläggande på sådant sätt att syftet med föreläggandet uppfylls?
 • Praxis och aktuella rättsfall

Byggsanktionsavgifter – hur räknar man och när kan avgiften sättas ned?

 • Förutsättningar – struktur och utredning
 • Hur beräkna sanktionsavgifter?
 • Under vilka omständigheter går det att sätta ned en sanktionsavgift?
 • Aktuella rättsfall

Delgivning och avskrivning av anmälan

 • Delgivning – formella krav
 • Avskrivning av anmälan och dess konsekvenser

Hur använder du ett lagakraftvunnet föreläggande för att säkerställa att rättelse sker?

 • Vad innebär handräckning och när kan det användas?
 • Under vilka förutsättningar går det att utföra rättelse på den felandes bekostnad?
 • Problematiken med lågt värderade fastigheter

Förebygg och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet

 • Former av otillbörlig påverkan
 • Brottsdefinitioner och förstärkt rättsskydd
 • Tre risker med otillbörlig påverkan
 • Hot- och våldsstatistik vid myndighetsutövning

Riskstrategier och prevention

 • Skyddstriangeln
 • Allmänna organisatoriska rutiner
 • Säkerhetsmöblering

Konflikthantering

 • Konfliktkunskap
 • Grundförfarande vid verbala konflikter

Hantering av konflikter som eskalerat till våld

 • Grundförfarande vid underlägen
 • Nödvärnsrätt
Benjamin Hellström är utbildad byggnadsingenjör, certifierad kontroll ansvarig och VD på ett konsultföretag i Stockholm. Han har 10 års erfarenhet inom plan- och byggområdet och har arbetat med bygglov, inspektioner, tillsyn och även som inhyrd bygglovschef i flera Stockholmskommuner. Benjamin arbetar ofta i nära samarbete med både byggherrar och byggnads nämnder för att utreda juridiska tillämpningar av PBL.     Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare  specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, och utöver detta skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhets frågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se