Meny Stäng

Träd i stadsmiljö

Utbildningen Träd i stadsmiljö ger dig kunskaper att välja rätt växtval, identifiera och hantera riskträd, biotopskyddet och mycket mer. Du får dessutom träffa branschkollegor från hela landet och chansen att ställa dina specifika frågor till några av Sveriges ledande experter.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Skapa ett hållbart urbant trädbestånd  i din kommun

Arbetet med kommunens träd och buskar är ofta komplext och kräver rätt planering, strategi och kompetens. Under denna kurs stärker du dina kunskaper om hur du skapar ett träbestånd som är hållbart, säkert och lever upp till kommunens ansvar.

5 skäl att gå utbildningen:

 • Växtval för framtiden – lär dig möta stadens utmaningar och morgondagens svårigheter
 • Växtproduktion och förvaltning  – få verktyg för att lyckas bättre med etablering
 • Öka din kunskap om hur du identifierar och hanterar riskträd på bästa sätt
 • Få koll på juridiken – kommunens ansvar och vad du bör kunna i din yrkesroll
 • Lyssna till vad forskningen säger om framtiden

Buskar och träd som möter framtidens utmaningar

Trivsamma grönområden är avgörande för att skapa social hållbarhet och en god levnadsmiljö för kommunens medborgare. Förutom att ge grönska i staden förbättrar träden förorenad luft, jämnar ut temperaturen och avlastar stadens avloppssystem genom att ta upp stora mängder vatten vid nederbörd. De levererar även viktiga ekosystemtjänster, gynnar biologisk mångfald och erbjuder boplats för fåglar samt livsmiljö för växter, mossor, insekter och lavar.

Skydd och bevaring av träd och biotopskydd

Arbetet med kommunens träd och buskar är ofta komplext och kräver rätt planering, strategi och kunskap. Hur kan du möta morgondagens utmaningar på bästa sätt? Under denna fullmatade kurs får du lyssna till landets främsta experter på träd. Du lär dig att välja rätt växtval, identifiera och hantera riskträd, vilket ansvar och vilka befogenheter kommunen har, biotopskyddet och mycket mer. Du får dessutom träffa branschkollegor från hela landet och chansen att ställa dina specifika frågor till kursledarna.

Målgrupp: Du som arbetar med kommunens trädbestånd som exempelvis parkchef, parkarbetare, trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller dylikt.

Efter kursen har du stärkt kunskap om bland annat:

 • Stadens utmaningar och konflikter
 • Succession – en nyckel vid vegetationsbyggnad
 • Så vet du om du har lagen på din sida
 • Vilket juridiskt ansvar kommunen har gällande biotopskyddet
 • Hur du identifierar och hanterar ett riskträd

Patrick Bellan och Henrik Sjöman

Växtval för framtiden – vad bygger vi för?
 • Stadens utmaningar och konflikter
 • Morgondagens bekymmer
 • Forskning mot framtida utmaningar
Naturen som förebild
 • Succession – en nyckel vid vegetationsbyggnad
 • Utvecklingsarbete av framtida buskar och träd
 • Växtproduktion, etablering och förvaltning – hur vi bör tänka för att bättre lyckas med etablering
Träd för framtiden
 • Typsituation 1 – Gata och park
 • Typsituation 2 – Regnbäddar och biofilter
 • Typsituation 3 – Bjälklag och tak
Buskar för framtiden
 • Typsituation 1 – Gata och park
 • Typsituation 2 – Regnbäddar och biofilter
 • Typsituation 3 – Bjälklag och tak

Hampus Allerstrand

Juridik – kommunens ansvar och befogenheter gällande grönområden
 • Vad har kommunen för ansvar och vad bör du kunna i din yrkesroll?
 • Träd och skadestånd – vilka lagar gäller?
 • Så vet du om du har lagen på din sida
 • Skydd och bevaring av träd och biotopskydd
 • Vilket juridiskt ansvar har kommunen gällande biotopskyddet?
 • Vilket ansvar har kommunen för att träd skyddas och bevaras i detaljplanering?
 • Vad gäller vid exploateringsavtal och skydd för träd?

Johan Östberg

Hur kan du hitta riskträd?
 • Vilka faktorer ska du leta efter?
 • Vad krävs för att ett träd ska klassas som riskträd?
 • Hur påverkar svampar och sjukdomar trädens riskstatus?
Hantering av riskträd
 • Vilka olika metoder finns för att minska riskerna hos riskträd?
 • Vem ska du anlita?
 • Vad säger lagen?
 

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Han arbetar med utveckling av kunskap och guidning kring vilka träd och buskar som är lämpliga för stadens varierande växtförhållanden, med fokus på ovanliga eller otraditionella arter med målsättningen att skapa långsiktigt hållbara planteringar. Han har även fokuserat på ekosystemtjänster och vilka träd som har kapaciteten att leverera dessa funktioner och tjänster i staden.

   

Patrick Bellan är universitetsadjunkt vid SLU Alnarp med inriktning på växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik. Han är även rådgivande konsult och har tidigare arbetat som rådgivare vid en av Sveriges större partiplantskolor, samt utfört flertalet storskaliga trädinventeringar i urban miljö.

   

Hampus Allerstrand är förbundsjurist vid SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Hampus har varit ombud för en mängd kommuner i fastighetsrelaterade frågor men arbetar nu huvudsakligen med lagen om offentlig upphandling och med skadeståndsrätt. Han har stor och bred erfarenhet av juridiska frågor kring träd.

   

Johan Östberg är disputerad landskapsingenjör med inriktning på trädinventeringar i urban miljö, de möjligheter och problem som detta kan medföra samt hur förvaltningar på bästa sätt kan sköta trädbeståndet. Johan är huvudförfattare till Standard för trädinventeringar i urban miljö och har under flera år varit lärare vid SLU Alnarp. Han arbetar med riskträd och bedömningar av dessa för flera stora svenska kommuner och är även godkänd för riskbedömning av träd enligt ISA:s TRAQ-program (Tree Risk Assessment and Qualification).

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se