Meny Stäng

Digitalt klassrum

 • Fördjupa din kunskap om hur du hanterar förorenade områden. Under utbildningen får du strategier för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras.

  7 900 kr exkl. moms
 • Barn som står i skogen och har på sig hörlurar

  Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

  7 900 kr exkl. moms
 • På denna utbildning lär du dig hur du arbetar strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning. På så sätt kan du skapa förutsättningar för bra leveranser under hela avtalstiden och lyckade upphandlingar när det är dags på nytt.

  7 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning går vi igenom de utmaningar som uppstår i utvecklingen från förvaltning till e-förvaltning, och du får lära dig att balansera kraven från ledningen, verksamheterna, juristerna och IT-avdelningen.

  7 500 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning får du fördjupande kunskaper i lagstiftningen och den senaste rättspraxisen som rör personlig assistans. Du får även lära dig mer om de ekonomiska frågorna kring ersättning, retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans och assistans under dygnsvilan.

  6 900 kr exkl. moms
 • Hantering av personalhandlingar i register

  Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering, och handlingarna innehåller ofta uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Vad gäller och hur skapar du en regelriktig dokumenthantering?

  6 900 kr exkl. moms
 • Röda båthus vid havet

  Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens inom det komplicerade strandskyddsområdet. Syftet med utbildningen är att du ska få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av komplicerde strandskyddsärenden.

  6 900 kr exkl. moms
 • Ett rött trähus vid ett vattendrag med åkrar bakom

  Få fördjupande kunskaper i tillämpning av lagstiftningen som reglerar strandskyddet samt de dispensgrundande särskilda skälen. Utbildningen tar upp gränsdragningar, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet, samt hur du hanterar strandskyddsärenden effektivt.

  6 900 kr exkl. moms
 • Rullstol som rullas av person med funkationsvariation

  Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

  6 900 kr exkl. moms
 • EU-flaggor i förgrunden och EU-kommistionen i bakgrunden

  Under denna utbildning får du lära dig ekonomi i LIFE-projekt. Du får en bra överblick över programmets olika faser och struktur, med tyngdpunkt på de programspecifika regler som regleras i Grant Agreement för LIFE-projekt.

  5 900 kr exkl. moms
 • Ekonomi i Horizon 2020 och efterföljande programmet Horizon Europe får än större anslag under nya programperioden. På denna utbildning går vi igenom den bitvis snåriga ekonomihanteringen, dokumentationskrav, grant agreement, funding and tenders portal och redovisning för just Horizon projekt.

  5 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning i barnhandläggning i LSS får du de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och behovsanpassade bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Du får utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån.

  5 900 kr exkl. moms
 • Under denna utbildning om avtal fördjupar vi oss i vad du bör tänka på för att skriva affärsmässiga och juridiskt korrekta kontrakt och ramavtal. Du får bland annat lära dig om köp- och avtalsrätt samt ett antal viktiga frågor med arbetet under avtalets löptid.

  5 400 kr exkl. moms
 • Elev deltar i distansundervisning via webb vinkar och ler framförskärm

  Ta chansen att repetera de viktigaste kunskaperna du behöver inom diarieföring och offentlighet och sekretess för registratorer.

  4 900 kr exkl. moms
 • Händer som skriver på en tentamen för att bli diplomerad registrator

  Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt CV och känn dig säkrare och tryggare i din registratorsroll. Du skriver en digital tentamen under 4 h på ett utsatt datum – efter att ha genomgått SIPUs diplomeringsprogram.

  2 900 kr exkl. moms
 • För dig som arbetar med upphandling har vi tagit fram en halvdagsutbildning med fokus på de förändringar som sker i upphandlingslagstiftningen i och med att propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk” antagits av riksdagen.

  2 500 kr exkl. moms