Meny Stäng

Tre tips för framgångsrik direktupphandling

För att säkerställa goda resultat i arbetet med direktupphandlingar, både kort- och långsiktigt, finns det många frågeställningar att hantera. Tobias Tegnér som är utbildningsledare för utbildningen Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal berättar om tre områden som är av betydelse för framgångsrika resultat.

  1. Få koll på juridiken
    Som jag ser det är kunskap om och trygghet gällande de juridiska aspekterna kring direktupphandling en tydlig framgångsfaktor. Genom att tillskansa sig sådan kunskap, och att ge sig den tryggheten, skapas förutsättningarna för säkerställande av att regelverken efterlevs och kan tillvaratas och samtidigt kan fokus sedan lättare fästas på affärsmässiga avväganden. Sedan 1 februari 2022 finns ett separat kapitel i LOU som innehåller de bestämmelser som en upphandlande myndighet har att förhålla sig till vid direktupphandling. Det gäller att vara väl förtrogen de bestämmelser som inverkar på genomförandet av direktupphandlingar; när får direktupphandling genomföras, hur ska den genomföras och vilka regler gäller i övrigt för direktupphandlingar.
  2. Affärsmässigt genomförande & helhetsperspektiv
    Det är viktigt att komma ihåg att direktupphandlingar många gånger avser relativt betydande ekonomiska värden (inte minst när det gäller vissa tjänster) och kan vara väldigt betydelsefulla ur ett verksamhetsperspektiv. Att hålla en god kvalitet på de direktupphandlingar som genomförs kanske är av större betydelse än någonsin och för att möjliggöra detta krävs att en upphandlande myndighet har den verktygslåda som krävs för att bygga bärkraftiga direktupphandlingar. Samtidigt behöver en upphandlande myndighet beakta strategiska, långsiktiga och verksamhetsövergripande frågeställningar såsom hur behov identifieras, samlas och tillgodoses. En enskild direktupphandling måste därför sättas i ett större sammanhang och förståelsen för detta samspel (bland annat relationen till annonspliktiga upphandlingar) är av stor betydelse. För arbetet med direktupphandlingar är det viktigt att den upphandlande myndigheten agerar systematiskt och tydliga, förankrade, riktlinjer för direktupphandling bidrar till styrning och kontroll, utgör ett stöd till verksamheten och kan möjliggöra av samordningsvinster och ekonomisk effektivitet.
  3. Genomtänkta avtal & uppföljning
    Att de avtal som tecknas som ett resultat av upphandlingen är affärsmässigt och juridiskt korrekt utformade är en förutsättning för ett fungerande resultat. Genom att lägga tillräcklig tid på avtalsutformning – inte minst genom att beakta de särskilda förutsättningar som gäller för den aktuella direktupphandlingen – skapas en bra grund att stå på. Detta är något som jag tror att många upphandlande myndigheter skulle tjäna på att fästa ett större fokus vid. Sedan är det naturligtvis viktigt att även direktupphandlade avtal följs upp!
 
Stort tack för värdefulla tips Tobias!
 

JUST NU 10% RABATT PÅ ALLA VÅRA E-KURSPAKET MED KODEN JULKLAPP10

Dagar
Timmar
Minuter