Meny Stäng

Biståndshandläggning av demenssjuka

Under utbildningen får du som biståndshandläggare verktyg för att kunna utreda enskilda med demens. Du får kunskap om tidiga symptom på demens, vad de vanligaste konsekvenserna blir för den demenssjuka och hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Nollställ

8 900 kr exkl. moms

Biståndshandläggning av demenssjuka

Ur utbildningens innehåll:

 • Hur påverkas kognitionen vid demens- sjukdom samt övriga kognitiva sjukdomar t.ex. stroke, MS eller NPF?
 • Lär dig upptäcka tidiga tecken på demenssjukdom
 • Bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
 • Hur motivera till stöd när den enskilde saknar insikt om sitt behov av hjälp?
 • Att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukes behov
 • Hur hantera anhöriga som ser andra behov än den demenssjuke?

Som deltagare på utbildningen om biståndshandläggning av demenssjuka får du boken Stöd vid demens sjukdom och kognitiv svikt, skriven av Jane Cars och Beata Terzis.

Sagt om kursen av tidigare deltagare
–Relevant information, konkreta verktyg att använda i mötet med både enskilda och anhöriga.
–Jag fick mycket med mig, bland annat mer kunskaper om kognitiv svikt men framför allt verktyg att använda i mitt jobb.
–Fantastiska två dagar
–Bra upplägg, intressant kursinnehåll. Utrymme för diskussioner och grupparbeten
–Intressant att lyssna till. Lätt att lyssna till. Enkelt att hålla fokus hela tiden
–Väldigt bra, fängslande, kan verkligen rekommendera henne!

Kunskap om kognition och hur den påverkas vid kognitiv sjukdom såsom demens

Som biståndshandläggare ställs du inför många utmaningar i kontakten med enskilda med demenssjukdom och deras anhöriga, särskilt när det gäller att bedöma insatser. Kursen ger dig rätt verktyg för att skapa goda förutsättningar att kunna utreda enskilda med demens med hänsyn till individens behov, och att samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet.

Kunskap om kognition och hur den påverkas vid kognitiv sjukdom såsom demens

Att ha svårt att se sina behov av stöd och att tacka nej till hjälp är vanligt för den som drabbats av en demenssjukdom. Orsaken till varför den demenssjuke tackar nej till stöd kan vara flera, oftast handlar det om bristande sjukdomsinsikt, att abstrakta begrepp är svåra att förstå och att det kan kännas säkrast att tacka nej när man inte förstår vad ett ja till stöd innebär. Kursen syftar till att hjälpa dig att hantera de komplexa fall som uppstår när den enskilde på grund av sin demens saknar insikt om sitt eget behov av stöd.

Fördjupad kunskap om kognition

För att kunna bemöta personer med kognitiv svikt på ett adekvat sätt ger kursen dig nya kunskaper om kognition. På så sätt får du en bättre möjlighet att förstå den drabbades reaktioner och beteenden och på ett medvetet sätt ge stöd. Kunskap om kognition och kognitiva nedsättningar är en förutsättning för att personcentrerad handläggning ska bli möjlig. Kursen ger dig fördjupad kunskap om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar så som demenssjukdomar, MS, NPF eller stroke.

Att bygga förtroendefulla relationer för att kunna utreda och sätta in stöd

För dig som biståndshandläggare gäller det ändå att fortsätta försöka ta reda på vilka behov den demenssjuke har genom att ställa frågor men utan att kränka den personen. Att skapa en förtroendefull relation till den enskilda och anhöriga är viktigt för att du ska lyckas. Denna kurs syftar till att ge dig verktyg för ett professionellt bemötande av demenssjuka och anhöriga så att du kan säkerställa trygghet för den enskilda.

Bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

Under kursen får du kännedom om tidiga symptom på demens och vad de vanligaste konsekvenserna blir för den demenssjuke både psykiskt och fysiskt. Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD, är vanligt vid demenssjukdom. Du får även kunskap om hur du kan bemöta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Målgrupp: Kursen riktar sig till biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Kursen är även relevant för dig som exempelvis LSS-handläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, anhörigkonsulent, demenssjuksköterska samt verksamma inom exempelvis hemtjänst, familjehem, eller skolverksamhet. Detta då kunskap om kognition och dess inverkan på kognitiva nedsättningar även berör personer med exempelvis MS, stroke eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fler utbildningar hos SIPU inom socialtjänsten hittar du här.

Kunskap om kognition och hur den påverkas vid kognitiv sjukdom såsom demens
 • Genomgång av kognition och praktiska exempel
 • Så påverkas kognitionen vid olika kognitiva sjukdomar så som demenssjukdomar, MS,  stroke och neuropsykiatrisk funktions  - nedsättning (NPF)
Genomgång av viktiga symptom att känna  till för att upptäcka demenssjukdom
 • Exempel på tidiga tecken på demenssjukdom
 • Hur påverkas den enskilde av att drabbas  av demens?
 • Hur påverkas anhöriga av att leva med  demenssjuka?
Så upptäcker och bemöter du beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom
 • Vilka är de vanligaste beteendemässiga och psykiska symptomen vid demenssjukdomar?
 • Hur bemöta aggressiva beteenden hos demenssjuka?
 • Strategier och kommunikation för att bemöta beteendemässiga och psykiska symptom
Biståndshandläggarens professionella bemötande av enskilda med demenssjukdom
 • Hur motivera till stöd när den enskilde saknar insikt om sitt behov av hjälp?
 • Att skapa rätt förutsättningar för att kunna utreda den demenssjukes behov – hur bemöta demenssjuka för att skapa tillit och förtroende?
 • Hur ställa rätt frågor till den demenssjuke för att få korrekt information om behov av hjälp?
 • Allt fler demenssjuka vill vara kvar längre i hemmet – hur bör du arbeta för att hemmet ska vara tryggt för den demenssjuke?
 • Så stärker du självkänslan och de förmågor som finns kvar hos den demenssjuke
Utredning av behov utifrån individens  bästa vid kognitiv sjukdom
 • Hur utreda behov när personen saknar  sjukdomsinsikt?
 • Hur motivera individen att ta emot stöd?
 • Så blir du mer konkret i din utredning
Professionellt bemötande av anhöriga till  enskilda med demenssjukdom
 • Hur bemöta oroliga anhöriga till demenssjuka?
 • Att använda stödet av anhöriga i kontakten med demenssjuka – samarbeta för att säkerställa trygghet för den demenssjuke
 • Hur hantera och bemöta anhöriga som ser andra behov än den enskilde?
 • Hur förebygga och hantera konflikter med  anhöriga?
 • Hur informera och erbjuda stöd för anhöriga?

Beata Terzis är disputerad neuropsykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefspsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm. Tillsammans med Jane Cars, geropsykolog, har Beata skrivit boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. Beata är certifierad BPSDutbildare och är en mycket uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se