Meny Stäng

Buller vid planering och tillsyn

Varaktighet: 2 dagar

Utbildningen ger dig aktuell juridisk och teknisk kunskap med inriktning mot planering och tillsyn av buller. Du lär dig hur buller regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas, hur en bullerutredning utförs, hur buller effektivt kan minskas och hur bullerkartläggning genomförs.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Rätt kunskap om teknik och juridik  – för korrekt hantering av buller som främjar hälsa och miljö

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem, och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Samtidigt råder det bostadsbrist i många av landets tillväxtregioner och du behöver därför rätt kunskaper för att fatta beslut som rör byggande och tillsyn i bullerutsatta miljöer och säkrar därmed människor och djurs hälsa.

Utbildningen ger dig därför rätt kunskaper om aktuell teori, juridik och teknisk kunskap för att du ska kunna fatta rätt beslut avseende hanteringen av buller i hela processen, från planering till tillsynshandläggning. Du får viktig teknisk och juridisk kunskap för rätt hantering av buller i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi går därför igenom när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken.

Du lär dig även hur en bullerutredning utförs på bästa sätt, hur buller effektivt kan minskas vid mottagare eller källa, och hur bullerkartläggning kan genomföras. Vi går igenom aktuell forskning, praktiska exempel och diskussioner för att du ska få verktyg hur du med säkerhet hanterar frågor som rör buller i plan- och byggprocessen på ett korrekt sätt.

Tid:

Dag 1: 09:30-16:30
Dag 2: 09:00-16:00

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Aktuell juridik och rättspraxis
 • Goda exempel på bullerutredning och bullerkartläggning
 • Få rätt teknik kunskap för att fatta rätt beslut
 • Få kunskap om aktuell forskning och bullers påverkan på människors hälsa
 • Så kan avsteg från riktvärden antas –  aktuella lagändringar i praktiken

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som hanterar buller i samhällsbyggnadsprocessen, bedriver tillsyn som miljöinspektör eller hanterar buller i privat sektor. Tidigare nöjda deltagare har haft titlarna miljöinspektör, miljöhandläggare, trafikplanerare, planarkitekt, byggnadsinspektör, samhällsplanerare, miljösamordnare, bygglovshandläggare och bygglovsinspektör.

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Fler SIPU utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Dag 1

Inledning och genomgång av bullerteori

 • Begrepp och definitioner
 • Bullerspridning
 • Bullerberäkningar
 • Mätmetoder

Grundläggande bullerjuridik

 • Hur regleras bullrande verksamheter i miljöbalken och plan- och bygglagen?
 • Planbeskrivningens nya betydelse  för bullrande verksamheter
 • Buller vid bygglovsprövningen
 • Aktuell rättspraxis
 • Trafikbullerförordningarna
 • Externt industribuller  (Boverket – Naturvårdsverket)
 • Folkhälsomyndigheten
 • M.fl.

Buller i detaljplanen

 • Vad får regleras i en detaljplan?
 • Hur regleras bullrande verksamheter bäst?
 • Vad ska planbeskrivningen innehålla?
 • Hur ska den nya planbestämmelsekatalogen användas/tolkas utifrån bullerfrågor?

Hur använder du bullerutredningar och mätningar?

 • Så avgör du när en bullerutredning  är nödvändig
 • Vilka typer av bullerkarteringar finns  och vad skiljer dem åt?
 • Vilka indata behövs  (prognosår, uppräkning, nutid)?
 • Hur ska man avgöra vad som ska redovisas?
 • Metod för kartläggning av  bullerfria områden
 • När ska man mäta buller?

Dag 2

Genomgång av olika former av åtgärder

 • Vilka åtgärder finns för att minska buller och klara riktvärden?
 • Vilka åtgärder bör undvikas?
 • Bra och dåliga exempel på byggnadsutformning och åtgärder
 • Hur säkerställer man att åtgärder som förutsätts i planen byggs?

Aktuell forskning –  så påverkas människors hälsa och livskvalitet av buller

 • Vilka konsekvenser har buller för människors hälsa och välbefinnande?
 • Vilken typ av buller har störst hälsopåverkan?
 • Hur påverkar buller stress, sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar?
 • Vad innebär den nya trafikbullerförordningen för människors hälsa?

Effektiv hantering av buller i tillsynsärenden

 • Tillsyn över bullrande verksamheter
 • Hur bedrivs tillsyn i befintliga miljöer?  Vilka krav kan ställas?
 • Bevisbörda enligt miljöbalken,  vem är verksamhetsutövare?
 • Handläggning av tillsynsärenden
 • Att tänka på när du skriver förelägganden och förbud

Workshop, eftermiddag dag 2

 • Diskussion i grupper om olika frågeställningar, fallstudier  och tillsynsärenden
 • Gemensam presentation, diskussion
 • Avslutning

Andreas Novak TeknDr, arbetar som teknik- och utvecklingschef för akustiksektionen inom WSP Sverige AB samt är akustikexpert med inriktning  mot byggnadsakustik, samhällsbuller och vibrationer i mark och byggnader.  Han har 30 års erfarenhet av arbete med akustik. Arbetet omfattar såväl utredningar, mätningar, beräkningar som undervisning. Uppdragen omfattar akustiken i alla typer av byggnader såsom bostäder, kontor, butiker, vårdbyggnader, skolor etc. Dessutom utförs arbete i alla faser av projekten från förstudier, program-,  system-, bygg- till förvaltningsskedet.

Jan Casserstedt är jurist och arbetar som hälsoskyddschef på Miljö- och bygglovsförvaltningen i Huddinge kommun på miljötillsynsavdelningen. I sitt arbete på Huddinge kommun får han svara på frågor, som förutom att vara miljö- och livsmedelsrelaterat, berör övergripande frågor som t.ex. remisser, styrdokument och annat allmänt förvaltningsjuridiskt. Han har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Jan har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se