Meny Stäng

Bygglovsjuridik i praktiken

Varaktighet: 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill ta del av kommande förändringar i PBL och hur relevant lagstifning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Kanske är du relativt ny i rollen som bygglovshandläggare och behöver vägledning i processer och exempel på domar för en rättssäker handläggning.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Ta del av det senaste inom PBL med utbildning i bygglovsjuridik

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. Med fördjupade juridiska kunskaper är syftet med kursen att du ska känna dig tryggare i din handläggning och de beslut du fattar.

Digitalt klassrum – med känslan att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här. Vid bokning kommer du få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: Kl. 09:30 – 16:30

Efter kursen har du kunskaper om:

 • Det juridiska ramverket och aktuell rättspraxis
 • Effektiv handläggning av bygglovsärenden
 • Vägledning i bedömning av tillgänglighetsfrågor i byggprocessen
 • Effektiva processer för handläggning av lov och förhandsbesked
 • PBL-förändringarnas betydelse för planering och genomförande
 • Strandskyddets syften i byggprocessen

Målgrupp: Du som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen

Sagt av tidigare deltagare:

”Tycker ni lyckades bra med att hitta en nivå som passade såväl den som jobbat lite längre som den som är helt ny inom yrket.”
”Härligt med en föreläsare som själv aktivt arbetat i yrket.”
”Mats är väldigt kunnig och lyhörd för vad gruppen vill.”

Genomgång av juridiskt ramverk

 • Relevant lagstiftning och hur dessa samspelar
 • Viktiga skillnader i handläggningen inom och utom detaljplan
 • Aktuella rättsfall som ger dig förståelse för hur du bör tillämpa gällande lagstiftning i praktiken
 • Ta del av aktuell rättspraxis

Skapa förutsättningar i detaljplanen för  ett enklare plangenomförande och bygglov

 • Vad är en detaljplan - centrala begrepp och definitioner
 • Hur utforma planbestämmelser så att planens intentioner uppfylls vid bygglov?

Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden

 • Praktiska tips och råd för ökad kvalitetssäkring och effektivisering av bygglovshantering
 • Vad ska ansökan innehålla?
 • Myndighetsutövning och motivering av beslut
 • Vad bör jag som handläggare tänka på?
 • Korrekt expediering och laga kraft
 • Vilka avvikelser kan vara möjliga?
 • Vad gäller om det finns befintliga avvikelser på fastigheten?
 • Vägledning avseende tolkning av planbestämmelser
 • Hur tillämpa äldre och omoderna men gällande detaljplaner?
 • Hur väga allmänna och enskilda intressen?
 • Vad gäller för tidsbegränsade lov?
 • Författa och kommunicera beslut på bästa sätt

Smidiga processer för handläggning av lov och förhandsbesked

 • Vad ska ansökningshandlingarna innehålla?
 • Lokaliseringsprövning enligt PBL och miljöbalken
 • Hur avgöra när kommunen kan ge positivt förhandsbesked och när krävs detaljplan?
 • När behövs/krävs detaljplan och vilken betydelse har översiktsplanen?
 • När detaljplan saknas – hur ta stöd av översiktsplan?
 • Hur hanteras frågan om omgivningsbuller enligt PBL och miljöbalken?
 • Lovbeslutet
 • Hantera eventuell överprövning

Korrekta utredningar ökar möjligheten för att beslutet inte upphävs eller återförvisas vid en överprövning

 • Vilka utredningar behövs och vad bör de innehålla?
 • Vilka handlingar ska ingå i beslutet?
 • Hur motivera ett tydligt beslut
 • Fatta rätt beslut utifrån underlag från remissinstanserna

Regler för komplementbyggnad och andra bygglovsbefriade åtgärder

 • Hur definiera komplementbyggnad?
 • Hur avgöra när en komplementbyggnad inte bör uppföras?
 • När gäller bygglovsbefriade åtgärder?
 • Hur tolka bestämmelser gällande friggebodar och attefallsåtgärder, o.s.v.?
 • Vad gäller och vilka problem har vi stött på hittills?
Mats Denkert är certifierad kontrollansvarig, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och har specialkunskaper inom akustik. I tidigare befattningar har han arbetat med myndighetsutövning enligt PBL och miljöbalken. Mats är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt såväl byggaktörer i projekterings- och byggskedet som kommuner i lov och genomförandeprocessen.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se