Meny Stäng

Dagvatten i detaljplanering

Ta chansen och fördjupa dina kunskaper om dagvattenhantering med ledande experterna Carl-Gustaf Hagander, Maria Rothman och Stefan Rubenson. Du lär dig arbeta strategiskt med dagvattenhantering i detaljplaneringen och hur du kan uppfylla EU-kraven för god vattenstatus samt uppdaterar dig på det senaste inom aktuell lagstiftning.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Korrekt hantering av dagvatten – från plan till genomförande

Rent vatten är en livsviktig resurs för vårt samhälle, både idag och i framtiden. Klimatförändringar och förtätningen av städer sätter ökad press på befintliga dagvattensystem, vilket kan leda till bland annat översvämningar, förstörd bebyggelse och förorening av dricksvatten.

Utbildningen ger dig kunskaper för att omsätta kommunens dagvattenstrategi och VA­-planer i praktiken. Du lär dig använda detaljplanerna som ett verktyg för att kunna uppfylla målen i planerna och hantera konsekvenser av klimatförändringar med ökade flöden samt uppnå nya EU­krav för god vattenstatus. Men frågan kring reglering av dagvatten i detaljplan är komplicerad. Utöver plan­ och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster är det ytterligare fyra olika lagstiftningar som involveras och går in i varandra, och det finns ingen tydlig och enhetlig tolkning för hur man hanterar dagvattenfrågan i detaljplanering.

5 skäl att delta på utbildningen:

 •  Lär dig hantera dagvatten med änsyn till kommande klimatförändringar
 •  Ta del av aktuell lagstiftning som styr dagvattenhanteringen
 •  Lär dig hantera dagvatten i den översiktliga planeringen
 •  Planera för dagvatten vid ny bebyggelse – från detaljplan till genomförande
 •  Dagvatten i förhandbesked, bygglov och startbesked

Målgrupp: Alla som arbetar med planering och utformning av dagvattenlösningar på kommun, länsstyrelse eller konsultföretag.

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Dagvatten – vad är det och hur påverkas dagvattenflödet av klimatförändringen?

 • Hur uppstår dagvatten?
 • Hur kan man ta hand om dagvattnet?
 • Hur påverkas dagvattenströmmarna av samhällsbyggande?
 • Hur påverkas dagvattenströmmarna av klimatförändringarna?
 • Olika aktörers roll och ansvar för dagvattnet; kommun, länsstyrelse, Naturvårdsverket, Boverket, Havs­ och vattenmyndigheten
 • Kommunens verktyg - Markanvisning/exploateringsavtal - Huvudman för VA
 • Principiella juridiska utgångspunkter – lag, förordning, föreskrift, allmänna råd, avtal

Regelverket som styr dagvattenhantering i detaljplanering – lagarnas innebörd och  aktuella rättsfall

Pass 1:

 • Plan­ och bygglagen – översiktsplan – detaljplan – bygglov – bygganmälan
 • Exploateringsavtal – hur regleras ansvar för genomförandet av dagvattenlösningar i exploateringsavtal?
 • Anläggningslagen – hur regleras dagvattenfrågan vid gemensamhetsanläggningar?
 • Fastighetsbildningslagen – hur regleras dagvattenfrågorna vid ny­ och ombildning av fastigheter?
 • Rättsfall

Pass 2:

 • Miljöbalken – hur påverkar bestämmelser kring vattenverksamhet och markavvattning dagvattenhanteringen i detaljplan?
 • Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet – restvattenlagen
 • Lagen om allmänna vattentjänster – hur  regleras rättsförhållandet mellan VA­-huvudman och abonnent när det gäller dagvattenfrågor?
 • Jordabalken – hur regleras ansvaret mellan fastighetsägare för dagvattenfrågor?
 • Vad innebär EU:s vattendirektiv för dagvattenhanteringen?
 • Rättsfall

Dagvatten i den översiktliga planeringen

 • Hur ska dagvattenfrågan hanteras i övergripande styrdokument?
 • VA­-plan och dagvattenpolicy – hur kan dessa dokument ge stöd åt detaljplanering?
 • Översiktsplanens möjligheter och begränsningar
 • Hur ska dagvattenfrågan hanteras i översikts­ planen?
 • Relationen mellan VA­-plan, dagvattenpolicy och översiktsplan
 • Praktiska exempel

Dagvattenhantering vid ny bebyggelse – från detaljplan till genomförande

 • Vilka kunskapsunderlag behövs i olika plansituationer?
 • Dagvattenutredning – hur omfattande behöver utredningen vara?
 • Hur koppla översiktsplanens intentioner till detaljplanering av nya områden?
 • Vilka vattennivåer ska man ta höjd för vid förtätning i vattennära områden?
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten – hur kan detta åstadkommas?
 • Hur ser man till att den föreslagna dagvattenlösningen går att genomföra?
 • Hur regleras fastighetsägarens ansvar av fördröjning av dagvatten?
 • Vad kan detaljplanen reglera när det gäller hur dagvattnet ska omhändertas?
 • Planbeskrivningens betydelse för genomförandet
 • Hur skapar du förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov?
 • Hur utforma planbestämmelser så att planens intentioner uppfylls vid bygglov?
 • PBL­-förändringarnas betydelse för planering och genomförande
 • Goda praktiska exempel på långsiktigt hållbar dagvattenhantering i olika planeringssituationer
 • Nya regler om exploateringsavtal och markanvisning –hur kommer dagvattenfrågan in?

Dagvatten i förhandsbesked, bygglov och startbesked

 • Innebörden av de olika prövningarna i förhandsbesked, bygglov och startbesked
 • Vilka dagvattenproblem kan uppstå vid husbyggnad och anordnande av tomt?
 • Vilka krav kan man ställa på dagvattenhanteringen i förhandsbesked, bygglov och startbesked?
 • Hur undvika problem med dagvatten som kan uppstå i förvaltningsskedet, t.ex. kring skötsel av anläggningar för att ta hand om dagvattnet?
 • Goda praktiska exempel

Öppet forum med diskussion och erfarenhetsutbyte

Display carl gustaf hagander 3

Carl-Gustaf Hagander är tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Han har lång erfarenhet av detaljplanering, bland annat som länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt som konsult och PBL-lärare i skilda sammanhang. Carl-Gustaf är en av författarna till ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”.  
Display maria rothman

Maria Rothman arbetar som projektledare och samordnare av dagvatten och klimatanpassningsfrågor på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. Hon har arbetat i VA-branschen i snart 30 år, bl.a. som driftansvarig/driftchef på Stockholm Vatten och Avfall och Norrköpings Vatten och Avfall. Sedan flera år tillbaka pågår ett gediget arbete i Norrköpings kommun att se över vilka risker klimatförändringar som t.ex. kraftiga regn och översvämningar medför, och att minska skadeverkan för invånarna. Under kursen delar Maria med sig av planerings- och implementeringsarbeten som pågår i Norrköpings kommun.  
Display stefan rubenson 1

Stefan Rubenson är f.d. hovrättsjurist med inriktning på miljörätt, vattenrätt och fastighetsrätt. Han har tidigare varit chef för Rättsenheten vid Miljödepartementet (1994-2002) och ordförande och chef i Statens Va-nämnd (2002-2011). Numera är han Senior konsult på Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm. Stefan är en flitig föreläsare, och har själv och tillsammans med andra gett ut flera böcker om miljörätt, t.ex. kommentaren till Miljöbalken.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se