Meny Stäng

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Förorenade områden – grund

(6 kundrecensioner)

Under denna utbildning i förorenade områden lär du dig hur du gör korrekta granskningar och bedömningar. Du får aktuell kunskap inom utredning av förorenade områden och hantering av massor så att ditt tillsynsarbete kan underlättas.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Juridisk genomgång av de viktigaste lagarna, riktvärdena och gränsvärdena
 • Riskbedömningsmetodik inom förorenade områden
 • Noggrann provtagningsmetodik
 • Platsspecifika riktvärden
 • Masshantering

Förorenade områden – riskbedömning, provtagning och masshantering

Att hantera förorenade områden på ett korrekt sätt är både viktigt och komplext. Utbildningen ger dig rätt kunskaper för att möta de hårda lagkrav som ställs för att minska risken att tillsynsarbetet genererar rättsliga påföljder. Därför lär vi dig göra korrekta granskningar av provtagningsplaner som möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar. Du lär dig även hur beslut blir baserade på den aktuella risken. Du får även uppdaterad teknisk och praktisk kunskap inom flera områden för att ge dig rätt kompetens som krävs att hantera ditt tillsynsarbete.

Denna grundutbildning ger dig aktuell kunskap om utredning av förorenade områden och även hantering av massor för att underlätta ditt tillsynsarbete. Efter utbildningen kan du ta ansvar för att tillsynsarbetet blir gjort korrekt och att hanteringen av föroreningarna på så sätt sker på ett hållbart sätt.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse. Utbildningen är även öppen för andra yrkesroller.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 16.00
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Läs om SIPUs utbildning Förorenade områden – fördjupning här.

Fler utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

6 recensioner av Förorenade områden – grund

 1. Calle

  Som grundkurs ger den en bra överblick på fakta och frågeställningar inom ämnet.

 2. Lisa

  Utbildningsledaren var kunnig med väldigt bra närvaro och kändes personligt.

 3. Frida

  Grundläggande kunskaper om hantering av förorenade områden. Skillnaderna mellan MKM/KM- riktvärden och MRR/RR- riktvärden och problematiken gällande naturvårdsverkets strikta handbok vs hur det ser ut verkligheten.

 4. Andreas

  En introduktion till området och alla begrepp som man slänger sig med

 5. Jessica

  Det är bra att utbildaren har erfarenhet inom området och ger bra verkliga scenarion.

 6. Dan

  En bra grund/bas att bygga vidare på.

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

De viktigaste lagarna, riktvärdena och gränsvärdena för korrekta bedömningar

 • Miljöbalken (1998:808)
 • Avfallsförordning (2020:614)
 • Rådsdirektiv (2008/98/EG) – Ramdirektivet för avfall
 • Lag (1999:673) om skatt på avfall
 • Förordning (2001:512) om deponering av avfall
 • Naturvårdsverkets viktigaste stöd och föreskrifter om deponering (NFS 2004:10) av avfall
 • Naturvårdsverkets handbok om Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1
 • Naturvårdsverkets rapport 5976 om generella riktvärden för förorenad mark
 • Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor (2007:01)
 • Generella riktvärden för förorenad mark KM/MKM
 • Haltnivåer för att anmäla återvinning MRR/RR
 • Gränsvärden för deponering inert/icke-farligt/ farligt avfall
 • Avfallsbegrepp avfallsförordningen (IFA/FA)

Generell riskbedömningsmetodik för förorenade områden

 • MIFO-metodiken
 • Vilka är bedömningsgrunderna för förorenade områden?
 • Genomgång av föroreningarnas farlighet
 • Hur avgöra risken vid olika föroreningsnivåer?
 • Vilka risker innebär olika spridningsförutsättningar?
 • Känslighet och skyddsvärde
 • Så gör du en samlad riskbedömning

Vad innebär en noggrann provtagning?

 • Ta del av olika provtagningsplaner
 • Hur bedöma olika provtagningsmönster?
 • Hur många prover är rimligt?
 • Anpassade provtagningsstrategier (t.ex. klorerade kolväten)

Relevanta föroreningars egenskaper och dess påverkan på miljön

 • Tungmetaller (ffa 11 st)
 • Oljekolväten
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
 • Polyklorerade bifenyler (PCB)
 • Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel (översiktligt)
 • Perfluoroktansulfonsyra (PFAS)
 • Metyl-tert-butyleter (MTBE) och petroleumkolväten
 • Klorerade kolväten
 • Dixioner (TCDD)

Platsspecifika riktvärden med stöd av Naturvårdsverkets beräkningsmodell

 • Genomgång av Naturvårdsverkets beräkningsmodell
 • Öka din förståelse för antaganden och motiv bakom platsspecifika riktvärden
 • Vilket underlag behövs till en riskbedömning för att få ett användbart resultat?
 • Hur vet du vilka uppmätta halter du ska jämföra riktvärdena mot?
 • Lär dig förstå hur platsspecifika riktvärden beräknas
 • När kan platsspecifika riktvärden användas och vilka argument är då rimliga?
 • Hur kan det skilja så mycket mellan Naturvårdverkets generella riktvärden och de platsspecifika?
 • När är det rimligt att ta bort olika skyddsobjekt och vilka motiv kan då användas?
 • Hur ska du bedöma om det som konsulten har kommit fram till är riktigt?

Masshantering – återanvändning av massor för ett mer hållbart angreppssätt

 • Relevanta lagar, regler och vägledningar i arbetet med masshantering
 • Introduktion till Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsändamål och hur du kan använda den i praktiken
 • Klassificering av massor – vad avgör om massor ska klassas som farligt avfall?
 • När bör laktester göras och hur används resultaten av dessa?
 • Vilka möjligheter finns till återanvändning av förorenade massor vid en saneringsåtgärd eller ett anläggningsarbete?
 • Vilka krav kan du ställa i samband med schaktarbeten?
 • I vilken omfattning behöver schaktmassorna provtas för att avgöra om de kan återanvändas?
 • Hur provta länshållningsvatten och hur hantera det förorenade vattnet?

Specialfall

 • Avklassificering av avfall – när upphör ett avfall att vara avfall och bli en produkt?
 • End-of-waste kriterier
 • Klassificering och märkning (CLP)
 • Kumulativa effekter i riskbedömningen
 • Rimlighetsavvägning
 • Osäkerheter i bedömningen
 • Lagrum
 • Nya ämnen/okända ämnen
 • Hur göra när rikt- eller gränsvärden saknas?
 • Andra länders riktvärden, litteratur och data

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.