Meny Stäng

Genomförande av byggåtgärder

Varaktighet: 2 dagar

Under denna utbildning får du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Genomförande av byggåtgärder – bedömning i praktiken

Du som gör tillsynsbesök på byggen eller handlägger bygglovsärenden vet att det ofta förekommer svåra gränsdragningar. Utbildningens innehåll är baserat på intervjuer med vanligaste utmaningarna för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer vid genomförande av byggåtgärder. Som ett resultat av dessa intervjuer säkerställer vi att innehållet i utbildningen är aktuellt och ger dig rätt kunskaper för att göra korrekta bedömningar.

Utbildningsledare Magdi Dobi ger dig handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar ditt arbete,samt ger dig djupare förståelse för framtida utmaningar vid tillsynsbesök och bedömningar. Du får även hjälp att tolka de omfattande regelverken och ta del av aktuella exempel. Du får konkreta tips på hur du kan bedöma ett hus alla delar och aspekter utifrån olika byggnadstyper.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Under utbildningen i genomförande av byggåtgärder får du en gedigen teorigenomgång och tolkning av regelverk. Du får även möjlighet att delta i diskussioner och miniworkshops, där du får chansen att diskuterar dina specifika utmaningar och ställa dina frågor om genomförande av byggåtgärder.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.30 – 16.30
Dag 2 kl. 09.00 – 16.00

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Fördjupa dina kunskaper och lär dig upptäcka risker med olika typer av byggnadskonstruktioner
 • Ta del av en genomgång av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)
 • Bli säkrare på att bedöma dokumentation gällande brandskydd, energiberäkningar och tillgänglighet
 • Du får en praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval
 • Du lär dig vad som gäller vid kontroll och tillsyn –  vad ska en kontrollplan innehålla?

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör,  bygglovskoordinator, jurist, handläggare eller bygglovsarkitekt.

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare:

”Jag fick en massa tips jag ska arbeta in och om i våra malltexter. Viktigast var nog vad som inte ska krävas in och stämplas vid startbesked.”

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Följ oss även gärna på LinkedIn.

 

Aktuell lagstiftning

 • Hur hänger regelsystemet ihop?
 • Hur fördelas ansvaret mellan byggnadsnämnden och byggherren?
 • Byggherrens och byggnadsnämndens process under genomförandet av en byggåtgärd
 • Övergripande om Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Europeiska Konstruktionsstandarder (EKS)

Bärande konstruktioner

 • Hur ska du tolka regelverket (EKS)?
 • Undergrund och grundkonstruktioner
 • Hur bedömer du geotekniska undersökningar?
 • Hur säkerställer du att beräkningar och bygghandlingar är korrekta?

Bedömning av energiberäkningar och energihushållning

 • Hur ska du tolka kraven på energihushållning enligt BBR?
 • Hur har energiavsnittet förändrats genom åren?
 • Så påverkar klimatskal energieffektiviteten
 • När bör byggnadsnämnden kräva att en certifierad energiexpert ska göra en bedömning?

Miniworkshop – energiteknik

 • Metoder för att granska energiberäkningar och jämföra med kraven i BBR
 • Hur upptäcker du skönmålning och fusk i energiberäkningar?

Praktisk genomgång av fuktmekanik och materialval

 • Hur bedömer du att byggnaden har bra förutsättningar för att undvika fuktproblem?
 • Hur bedömer du att rätt val har gjorts för yttertak?
 • Byggfukt och kritiska fukttillstånd under byggtiden
 • Fuktvandring i klimatskal och köldbryggor
 • Hur avgör du att rätt materialval har gjorts i våtrum och källare?
 • Vad är anledningen till att fel uppstår?

Säkert brandskydd och bedömning av brandrisker i byggnader

 • Hur ska du tolka regelverken för brandskydd?
 • Så avgör du att rätt skyddsnivå och verksamhetsklass är vald
 • Hur bedömer du byggnadens förmåga att stå emot brand?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden inkomna handlingar?
 • Räddningstjänstens roll

Kraven för tillgänglighet – vad ska du tänka på

 • Vilka regelverk måste du följa och hålla dig uppdaterad inom?
 • Hur tolkar du regelverken?
 • Hänsyn till olika funktionsvariationer
 • Vad godkänns vid bygglovsprövning och vad bedöms vid tekniska samråd?
 • Vanliga brister och misstag där tillgängligheten inte uppfylls
 • Vad händer om byggnadsnämnden upptäcker otillräcklig tillgänglighet vid slutbeskedet?

Kontroll och tillsyn

 • Hur viktig är kontrollplanen?
 • Vad är en kontrollplan?
 • Hur bedömer byggnadsnämnden byggherreorganisationens kompetens?
 • Vad ska en kontrollplan innehålla? Vilka punkter måste ingå?

Miniworkshop – så bedömer du kontrollplaner

 • Hur avgör byggnadsnämnden om byggherrens dokumentation är otillräcklig?
 • När kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga?

Tillsyn under genomförande

 • Hur håller byggnadsnämnden ett effektivt och bra tekniskt samråd?
 • Hur ska protokollen utformas efter ett tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd?
 • Hur anpassar byggnadsnämnden sina tillsynsbesök/arbetsplatsbesök efter olika typer av byggen?
 • Slutsamråd - vilka handlingar kan byggnadsnämnden begära in inför mötet?
 • Vad ska byggnadsnämnden granska vid slutsamråd och på vilken nivå?
 • Interimistiskt slutbesked – hur ska det utformas och vad innebär det rättsligt?

Varför blir det trots allt fel?

 • Olika exempel från verkligheten
Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt som arbetar inom bygg- och fastighetssektorn som konsult. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. Hennes gedigna pedagogiska färdigheter utvecklades genom en tjugoårig verksamhet som föreläsare på universitet och högskolor, bland annat KTH.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se