Meny Stäng

Grundutbildning i LSS

Varaktighet: 2 dagar

Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Ta del av diskussioner om tolkning och tillämpning av LSS-lagstiftningen, samt få med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Aktuell rättspraxis och betydande JO-avgöranden

LSS är en komplex och omdebatterad lagstiftning som ställer stora krav på dig som arbetar inom LSS. Samtidigt behöver du kunna vara trygg i dina beslut och säker på att de är välgrundade. På denna utbildning får du lära dig grunderna för ett rättssäkert arbete.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en uppmärksammad lagstiftning som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Skärpta krav på vilken funktionsnedsättning som berättigar till olika insatser har skapat oro hos brukare, samtidigt som regeringen ser kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen. Detta ställer höga krav på dig som arbetar inom LSS. Balansgången mellan den berättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention, samt hänsynstagande till praxis och de senaste domsluten, gör bedömningen svår. På denna utbildning får du lära dig hur du arbetar rättssäkert.

Konkreta verktyg för rättssäkra bedömningar

Denna utbildning är framtagen för att du ska få en gedigen grundutbildning i LSS med ökad kunskap om gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken. Du får ta del av diskussioner om hur du ska tolka och tillämpa LSS-lagstiftningen, samt får med dig konkreta verktyg som hjälper dig göra rättssäkra och välgrundade bedömningar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 15.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

 

Fem anledningar att gå utbildningen:

 • Få reda på allt du behöver veta om den senaste utredningen
 • Lär dig tolka och tillämpa LSS-lagstiftningen på rätt sätt
 • Få konkreta verktyg för att göra rättssäkra bedömningar
 • Ta del av aktuella rättsfall och JO-avgöranden att dra lärdom av
 • Personlig assistans – gör rätt bedömning av behov och omfattning

Målgrupp: LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra som behöver god kunskap om LSS-lagstiftningen.

Fler utbildningar hos SIPU inom socialtjänsten här.

LSS-utredningen 2019

 • Bakgrunden till utredningen – syfte och målsättning
 • Resultatet av den nya LSS-utredningen presenteras
 • Framtidsspaning – vad innebär förändringarna i praktiken?

Rättssäkra personkretsbedömningar – undvik överklaganden och långvariga processer

 • Genomgång av de olika personkretsarna och gränsdragningen mellan dem
 • Personkrets 3 – vad innebär egentligen varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder? Hur bedömer du vad som orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen?
 • Fallbeskrivningar av komplexa ärenden i personkrets 3 – och vad du kan lära av dem

Personlig assistans – rätt bedömning av behov och omfattning

 • Vilket behov krävs för att en person ska få personlig assistans och hur bedömer du omfattningen av assistansen på bästa sätt?
 • Den komplexa balansgången mellan den assistansberättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention
 • Hur ska du tolka lagtexten och rättspraxis för att kunna göra rättssäkra bedömningar?

Övriga insatser och deras särskilda villkor

 • Tidsbegränsade beslut och beslut med andra förbehåll
 • Utformningen av insatserna – vilket inflytande har den enskilde?
 • Vad gäller när den enskilde inte tar emot det stöd och hjälp som den beviljade insatsen innehåller?
 • När är ett behov tillgodosett på annat sätt?
 • Viktiga bedömningskriterier för bostad med särskild service för vuxna

Gränsdragningsproblematik – föräldraansvarets omfattning i praktiken

 • Föräldraansvar, makeansvar och samboansvar i praktiken
 • Innebörden av »normalt föräldraansvar« och hur långt det sträcker sig
 • Hur bedömer du föräldraansvaret i relation till de olika insatserna?

Gränsdragning mellan LSS och annan lagstiftning

 • Stöd till personer med funktionsnedsättning ges i huvudsak med stöd av LSS, HSL och SoL – men var går gränsdragningen mellan dem?
 • Skillnad på stöd från LSS och från socialtjänstlagen (SoL)
 • Var går gränsdragningen mot hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?
 • Exempel på komplexa ärenden att dra lärdom av

Goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå – vari består skillnaden?

 • Hur bör begreppen tillämpas i praktiken?
 • Skillnaden på god och skälig
 • Konkreta exempel som påvisar skillnaden
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden – aktuella domar och vad du kan lära av dem

Genomgång av aktuellt rättsläge och rättspraxis

 • Aktuella domar och vad kan du lära av dem
 • Genomgång av relevanta JO-beslut
 • Tolkning av den komplexa lagstiftningen – aktuell juridik i praktiken

Finn Kronsporre är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.