Meny Stäng

9 800 kr exkl. moms

Nollställ

Juridiken som styr nämndadministrationen

En grundgenomgång av juridiken som styr nämndadministrationen – vad gäller egentligen beträffande sammanträden, protokoll, offentlighetsprincipen, sekretessreglerna och ärendehantering? Dessutom: hur kan du arbeta som stöd till ordföranden och hur ska rollfördelningen se ut mellan tjänstemän och politiker?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fyra anledningar att gå utbildningen:

 • Få grunderna och/eller uppdatera din kunskap om juridiken som styr ditt arbete: kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen
 • Förstå regelverket kring korrekta och ändamålsenliga protokoll
 • Bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången
 • Diskutera utmaningar och specifika frågeställningar med våra erfarna experter och kollegor från hela landet

Praktisk tillämpning av juridiken som styr nämndadministrationen

Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare bär en del av ansvaret för att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. För att du ska känna dig tryggare i din roll erbjuder vi denna tvådagars grundutbildning om juridiken  som styr nämndadministrationen. Vi fokuserar på de mest relevanta delarna av kommunallagen, förvaltningslagens serviceskyldighet samt regelverket om offentlighet och sekretess.

I rollen som nämndsekreterare krävs att du är uppdaterad kring lagstiftningen som styr ditt arbete. Du behöver god kunskap om formaliakraven kring själva sammanträdena eftersom du förväntas hantera många frågeställningar och kunna lösa dem direkt i mötessituationen.

2018 trädde en rad nya lagar i kraft som berör nämndadministrationen, bl.a. en ny kommunallag och förvaltningslag. Under utbildningen varvar vi föreläsning med gruppdiskussioner, så att du får möjlighet att diskutera utmaningar och frågeställningar som du har med dig från din egen erfarenhet.

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare

”Utbildningen gav mig svar på frågor som jag hade med mig hemifrån och jag fick en del nya tankar om hur man skulle kunna förbättra protokollskrivande. Nu känner jag mig mer bekväm med att leta i lagarna, och har ett paraplyperspektiv på vad som gäller.”

Målgrupp

 Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser samt kommunsekreterare

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.30

Blended learning – för bästa effekt av din satsning på kompetensutveckling

Denna grundutbildning om juridiken som styr nämndadministrationen består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja. Först får du som deltagare ta del av förberedande material i form av  inspelad föreläsning i vår lärplattform, som du kan ta del av när det passar ditt schema bäst. Utbildningen fortsätter med datumbestämda klassrumstillfällen under två dagar och avslutas med ett frivilligt kunskapstest där du får möjlighet att repetera dina nyvunna kunskaper.

Titta gärna på vår inspelning från vår lärplattform.

Ytterligare kompetensutvecklingsbehov?

SIPU erbjuder en fortsättningsdag om Beredning, mötesteknik och protokollskrivning för dig som vill ta nästa steg.

För fler utbildningar inom juridik se här, och inom registratur och ärendehantering se här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Kommunallagens regelverk

 • Kommunens organ, deras inbördes relation samt roll och ansvar: nämnd, gemensam nämnd, utskott, beredningar, råd, fullmäktige, kommunalförbund och kommunala bolag
 • Den allmänna kompetensen – vad får och vad får inte en kommun ägna sig åt?
 • Fullmäktiges övergripande uppgifter
 • Styrelsens uppsiktsplikt och samordnande roll
 • Förtroendevaldas förmåner
 • Behörighet och befogenhet – delegationsordning – Vad kan delegeras och inte delegeras? – Anmälan av beslut – Vidaredelegering – Brådskande beslut
 • Vem kan väcka ärende i fullmäktige?
 • Sammanträdens offentlighet
 • Rollfördelning politik/förvaltning
 • Jävsfrågor – var går gränsen för jäv för politiker samt tjänstemän?
 • Olika typer av jäv, aktuella rättsfall
 • Meddelarfrihet för handläggare och politiker
 • Revisorernas roll och uppgift
 • Laglighetsprövning av beslut

Nämndsekreterarrollen

 • Nämndflödet och nämndsekreterarens roll
 • Hur arbetar du effektivt som stöd till ordföranden, nämnden i stort samt din förvaltning?
 • Att tänka på före, under och efter sammanträdet
 • Vad räknas inte som allmän handling?
 • Diarieföring – vad och varför?
 • Dokumenthanteringsplan
 • Utlämnande av handling
 • Hur gör man om man inte vill lämna ut en handling?
 • Grunderna i Dataskyddsförordningen, GDPR - (föraktivitet webbutbildning)
 • Publicering av handlingar på webben – vad får man publicera enligt GDPR?

Förvaltningslagen

 • Grunderna för god förvaltning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet – tre ledord i handläggningen
 • Service och tillgänglighet
 • Vem har rätt till partsinsyn?
 • Åtgärder om handläggningen försenas
 • Tolkning och översättning
 • Ärendehandläggning vid myndighetsutövning
 • Överklagningsregler

Offentlighet och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipens stomme
 • Hur ska handlingar hanteras för att leva upp till offentlighetsprincipen?
 • Handling, allmän handling, offentlig handling, sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Sekretessreglerna

 • Vad kan sekretessbeläggas
 • De olika sekretessnivåerna
 • Hur gör jag om jag inte vill lämna ut en handling?

Porträtt av utbildningsledare LarsLars Lundqvist är utbildad arkivarie, konsult med egen firma och har lång praktisk erfarenhet av demokratiskt styrda organisationer, från tjänstemannahåll som från politiken. Lars undervisar återkommande kring offentlighet- och sekretessregler samt om informationsförvaltning inom offentlig förvaltning. Lars har universitetsutbildning inom juridik, statsvetenskap och offentlig förvaltning.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsledaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler, digitalt eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på kundtjanst@sipu.se

FCG SIPU International AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. De arbetar för en seriös utbildningsbransch och ställer därför höga krav på sina medlemsföretag. Du som köper utbildning ska känna trygghet när du anlitar en av deras medlemmar.

Distansutbildning

Digitalt klassrum

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mi​krofon. När det tillämpas kommer du kunna delta i reflektionsövningar och gruppuppgifter i det digitala klassrummet eller i separata digitala grupprum, där du kan dela och skapa material tillsammans med andra.

SIPU genomför vissa utbildningar både i digitalt klassrum och i fysiskt klassrum beroende på vilket datum du väljer som deltagare. Oavsett om du väljer digitalt eller fysiskt klassrum så är innehållet detsamma i utbildningen. Något som skiljer sig åt mellan det fysiska och digitala klassrummet är att dagarna för det digitala klassrummet är lite kortare och med fler kortare pauser, mot det fysiska klassrummet där pauserna är något längre.

Blended Learning

SIPUs utbildningar med Blended Learning (blandade lärmiljöer) är skapade för att du ska hinna befästa och tillämpa dina nya kunskaper, reflektera och återkoppla till utbildningsledare och andra deltagare efter en tid. Utbildningarna består av olika typer av utbildningsformat i en lärkedja, där du förutom datumbestämda digitala och/eller fysiska klassrumstillfällen kan finna textmaterial, filmklipp, och kunskapstester bl.a. – allt för att du som deltagare ska få ut mesta möjliga kompetensutveckling av din utbildning. ​

Webbinarium

SIPUs webbinarium är kortare utbildningar på max en halv dag. Du som deltagare är uppkopplad till ett digitalt klassrum där du kan ställa frågor till utbildningsledaren via chat eller mikrofon. Korta bensträckare, reflektionsövningar och interaktionsmöjligheter gör att du får ut värdefulla uppdateringar inom aktuella områden på kort tid! Webbutbildning På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet – snabbt, smidigt och enkelt. Filmer varvas med texter och frågor så att du löpande kan testa dina kunskaper. Utbildningarna tar ca 1-2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningen i tre månader.

Fysiskt klassrum

På våra utbildningar med tillfällen i fysiskt klassrum genomförs den utbildningsdelen på plats i en lokal i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner för bästa möjliga inlärning. Fika och lunch ingår i utbildningsavgiften, resa och boende ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder klassrumsundervisning, upplägg med Blended learning och webbutbildningar, i vår eller i er lärplattform. Det finns många fördelar med utbildning på hemmaplan – bl.a. att fokus kan läggas just er verksamhet och utmaningar, samt prisfördelar om många anställda behöver ta del av en viss utbildning. Dessutom bestämmer ni längd, plats och tidpunkt själva.