Meny Stäng

Juridiken som styr nämndadministrationen

Varaktighet: 2 dagar

En gedigen genomgång av juridiken som styr nämndadministrationen – vad gäller egentligen beträffande sammanträden, protokoll, offentlighetsprincipen, sekretessreglerna och ärendehantering? Dessutom: hur kan du arbeta som stöd till ordföranden och hur ska rollfördelningen se ut mellan tjänstemän och politiker?

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Praktisk tillämpning av juridiken som styr nämndadministrationen

Du som nämndsekreterare eller kommunsekreterare bär en del av ansvaret för att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls när politiska beslut fattas. För att du ska känna dig tryggare i din roll erbjuder vi denna tvådagarsutbildning om juridiken  som styr nämndadministrationen. Vi fokuserar på de mest relevanta delarna av kommunallagen, förvaltningslagens serviceskyldighet samt regelverket om offentlighet och sekretess.

I rollen som nämndsekreterare krävs att du är uppdaterad kring lagstiftningen som styr ditt arbete. Du behöver god kunskap om formaliakraven kring själva sammanträdena eftersom du förväntas hantera många frågeställningar och kunna lösa dem direkt i mötessituationen.

2018 trädde en rad nya lagar i kraft som berör nämndadministrationen, bl.a. en ny  kommunallag och förvaltningslag. Under utbildningen varvar vi föreläsning med gruppdiskussioner, så att du får möjlighet att diskutera utmaningar och frågeställningar som du har med dig från din egen erfarenhet.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 16.30

Fyra anledningar att gå utbildningen:

 • Fördjupa och uppdatera din kunskap om juridiken som styr ditt arbete: kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen
 • Förstå regelverket kring korrekta och ändamålsenliga protokoll
 • Bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången
 • Diskutera utmaningar och specifika frågeställningar med våra erfarna experter och kollegor från hela landet

Målgrupp: Nämndsekreterare i nämnder, utskott och styrelser samt kommunsekreterare

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare

”Utbildningen gav mig svar på frågor som jag hade med mig hemifrån och jag fick en del nya tankar om hur man skulle kunna förbättra protokollskrivande. Nu känner jag mig mer bekväm med att leta i lagarna, och har ett paraplyperspektiv på vad som gäller.”

Ytterligare kompetensutvecklingsbehov?

SIPU erbjuder en fortsättningsdag om Beredning, mötesteknik och protokollskrivning för dig som vill ta nästa steg.

För fler utbildningar inom juridik se här, och inom registratur och ärendehantering se här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Kommunallagens regelverk

 • Kommunens organ, deras inbördes relation samt roll och ansvar: nämnd, gemensam nämnd, utskott, beredningar, råd, fullmäktige, kommunalförbund och kommunala bolag
 • Den allmänna kompetensen – vad får och vad får inte en kommun ägna sig åt?
 • Fullmäktiges övergripande uppgifter
 • Styrelsens uppsiktsplikt och samordnande roll
 • Förtroendevaldas förmåner
 • Behörighet och befogenhet – delegationsordning – Vad kan delegeras och inte delegeras? – Anmälan av beslut – Vidaredelegering – Brådskande beslut
 • Vem kan väcka ärende i fullmäktige?
 • Sammanträdens offentlighet
 • Rollfördelning politik/förvaltning
 • Jävsfrågor – var går gränsen för jäv för politiker samt tjänstemän?
 • Olika typer av jäv, aktuella rättsfall
 • Meddelarfrihet för handläggare och politiker
 • Revisorernas roll och uppgift
 • Laglighetsprövning av beslut

Nämndsekreterarrollen

 • Nämndflödet och nämndsekreterarens roll
 • Hur arbetar du effektivt som stöd till ordföranden, nämnden i stort samt din förvaltning?
 • Att tänka på före, under och efter sammanträdet
 • Vad räknas inte som allmän handling?
 • Diarieföring – vad och varför?
 • Dokumenthanteringsplan
 • Utlämnande av handling
 • Hur gör man om man inte vill lämna ut en handling?

Skyddet av personlig integritet och hantering av personuppgifter i nämndprocessen

 • Kort om nya dataskyddsförordningen (GDPR) – vad innebär den för förändringar?
 • Hur föra personregister? Vem är ansvarig för uppdatering och kontroll av personregister?
 • Publicering av handlingar på webben – vad får man publicera enligt GDPR?
 • Publicering av protokollet på webben – hur ska du göra när möjligheten till att publicera »ostrukturerade personuppgifter« försvinner?

Förvaltningslagen

 • Grunderna för god förvaltning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet – tre ledord i handläggningen
 • Service och tillgänglighet
 • Vem har rätt till partsinsyn?
 • Åtgärder om handläggningen försenas
 • Tolkning och översättning
 • Ärendehandläggning vid myndighetsutövning
 • Överklagningsregler

Offentlighet och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipens stomme
 • Hur ska handlingar hanteras för att leva upp till offentlighetsprincipen?
 • Handling, allmän handling, offentlig handling, sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Sekretessreglerna

 • Vad kan sekretessbeläggas
 • De olika sekretessnivåerna
 • Hur gör jag om jag inte vill lämna ut en handling?

Porträtt av utbildningsledare LarsLars Lundqvist är utbildad arkivarie, konsult med egen firma och har lång praktisk erfarenhet av demokratiskt styrda organisationer, från tjänstemannahåll som från politiken. Lars undervisar återkommande kring offentlighet- och sekretessregler samt om informationsförvaltning inom offentlig förvaltning. Lars har universitetsutbildning inom juridik, statsvetenskap och offentlig förvaltning.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se