Meny Stäng

Markanvisningsprocessen

Varaktighet: 2 dagar

Denna utbildning om markanvisningsprocessen ger dig bland annat kunskap om hur du säkerställer en marknadsmässig prissättning, hur du avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan byggaktörer och när byggaktören ska vara med i utformandet av planen.

Nollställ

5 900 kr exkl. moms

Markanvisningsprocessen – få till en process som leder till bästa möjliga bebyggelse för marken

Genom att bedriva en aktiv markpolitik och skapa effektiva processer och bedömningskriterier för markanvisningsavtalen kan kommunen styra inriktningen på bostadsbyggandet, och dessutom locka byggaktörer att bygga bostäder. Varje markområde har unika förutsättningar och det finns därmed många svåra frågor att ta ställning till i markanvisningsprocessen, för att få till en process som leder till bästa möjliga bebyggelse. När är markanvisningstävling, direktanvisning eller anbud bästa metoden för att utse byggaktör? Ska markanvisningen ske innan detaljplanen fastläggs eller ska byggaktören också vara med i utformandet av planen?

Under denna utbildning får du ökad kunskap om hur kommunen bäst lockar kompetenta byggaktörer att bygga bostäder som lever upp till kommunens mål och visioner.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum 9 november och 16 november. Du behöver enbart boka dig på tillfället 9 november.
Läs om SIPUs pedagogiska format här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 12.00
Dag 2 kl. 09.00 – 12.00

5 skäl att gå utbildningen:

 • Få ökad kunskap om när markanvisningen ska ske innan man fastslår detaljplanen och också när byggaktören ska vara med i utformandet av planen
 • Lär dig locka byggaktörer att komma med kreativa och samtidigt genomförbara förslag
 • Säkerställ en marknadsmässig prissättning
 • Rättssäker bedömning – avgör vem som ska tilldelas markanvisningen i konkurrens mellan flera byggaktörer
 • Skapa en aktiv markpolitik för ökat bostadsbyggande – markanvisningspolicy för trovärdiga och även transparenta processer

Målgrupp: Du som arbetar som mark-  och exploateringsingenjör eller som på annat sätt arbetar med markanvisningar.

Fler utbildningar inom plan och exploatering hittar du här.

Dag 1

Hans Lind

Varför markpolitik?

 • Vad finns det för argument för en kommunal markpolitik?
 • Vilka antaganden görs om hur privata byggaktörer agerar?

Olika processer för markanvisningar –  hur de kan utformas, argument för och emot olika varianter

 • Auktioner
 • Tävlingar
 • Direktanvisningar
 • Hur ser olika typer av byggaktörer på de olika metoderna?
 • Hur kan metoderna kombineras för att ge bästa möjliga resultat?

Svåra bedömningsfrågor

 • När ska marken anvisas: tidigt, sent eller båda delarna?
 • Hur ska marken prissättas? Ska priset anpassas efter marknadsförändringar?
 • Värdering av mark vid direktanvisning
 • När ska markanvisningar förlängas?
 • Markanvisningar och socialt hållbart byggande

Dag 2

Göran Cars

Rättssäker bedömning – hur tilldela markanvisningen i konkurrensen mellan byggaktörer?

 • Hur beskriver du mål och visioner genom bedömningskriterier som går att följa upp?
 • Vad kan och får kommunen reglera – vilka arkitektoniska, tekniska, miljömässiga, sociala och ekonomiska krav finns möjlighet att ställa?
 • Hur ställer du krav på estetiska, tekniska, arkitektoniska värden och hur beskriver du hur platsen ska gestaltas?

Markanvisningstävling

 • Hur lockar du byggaktörer att komma med kreativa och genomförbara förslag?
 • Tävlingsunderlag som går att utvärdera på ett säkert sätt
 • Undvik risken att tävlingsbidragen blir luftslott när förslagen inte håller i verkligheten
 • Tävling som utgår från intresse anmälan –  hur får du pålitliga byggaktörer att bidra i tävlingen? Prissättning av kommunal mark
 • Hur säkerställer du marknadsmässig prissättning? Vilka parametrar förutom priset ska ligga till grund för bedömningen?
 • Hur avgör du när kommunen ska använda sig av ett fast markpris, och hur skapar du en bra balans mellan pris och kvalitet?

Tidig markanvisning – fördelar och nackdelar

 • Finns det kostnadsfördelar för kommunen om byggaktören utses innan detaljplanearbetet?
 • Finns det fördelar med att byggaktören är med i utformningen av detaljplanen?
 • För- och nackdelar kopplade till detaljplanearbetet om markanvisningen görs när detaljplanen är fastställd?

Göran Cars är professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH och på deltid gästprofessor vid institutionen för Data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Hans professionella intresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling. Mer specifikt är forskningsintresset dels riktat mot analys av vilka faktorer som skapar attraktivitet, identitet och konkurrenskraft, dels mot processer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från idéstadiet till genomförande. För närvarande är han engagerad på deltid i Kiruna för att göra en utvecklingsplan för stadens flyttning och den nya stadskärnan.

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi. Hans var tidigare verksam vid KTH där han forskade om en rad olika aspekter av bostadsmarknaden och byggmarknaden. Hans har bland annat varit medförfattare till ESO-rapporten »Bäste herre på täppan« som handlar om markanvisningsprocesser. Lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se