Meny Stäng

Miljöbalken – effektiv tillsyn

Du som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens verksamhetsområde ger dig ger dig rätt kunskaper för att kunna bedriva en rättssäker tillsynsprocess med juridiskt hållbara beslut – från anmälan till rättelse. Denna utbildning ger dig kunskaper om hur du bedriver en rättssäker myndighetsutövning och fattar juridiskt hållbara beslut i ditt tillsynsarbete utifrån miljöbalken.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

 • Effektiv tillsynsprocess
 • Juridiskt regelverk
 • Ämbetsmannarollen utifrån nya förvaltningslagen

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med olika former av tillsyn inom miljöbalkens verksamhetsområde. Utbildningen syftar till att ge dig rätt kunskaper för att kunna bedriva en rättssäker tillsynsprocess med juridiskt hållbara beslut – från anmälan till rättelse.

Fem anledningar att delta på utbildningen

 • Få koll på handläggning enligt miljöbalken och kopplingen till tillstånd, anmälningar och dispenser
 • Bidra till en korrekt och effektiv handläggningsprocess
 • Säkerställ att du förstår ämbetsmannarollen enligt nya förvaltningslagen
 • Öka din förståelse för förvaltningsrättsliga åtgärder inom tillsynsområdet
 • Lär dig göra korrekta behovsutredningar och tillsynsplaner

Effektiv tillsyn från anmälan och platsbesök till föreläggande och utförd rättelse

Tillsynsrollen är bred och innefattar många olika former av verksamheter och verksamhetsutövare att granska. Dessa kan i olika grad ge upphov till miljö- eller hälsofarliga situationer. Hur arbetar du på bästa sätt för att förhindra att olägenheter som påverkar människors hälsa eller miljön uppkommer och informerar verksamhetsutövare om hur arbetet kan förbättras?

Denna utbildning ger dig kunskaper om hur du bedriver en rättssäker myndighetsutövning och fattar juridiskt hållbara beslut i ditt tillsynsarbete utifrån miljöbalken. Genom korrekta och effektiva processer främjar du på så vis en hållbar utveckling som värnar om människors hälsa och miljön.

Ta chansen att tillsammans med kollegor från andra delar av landet utbyta erfarenheter och djupdyka i vanliga utmaningar som rör din yrkesroll.

Ur utbildningens innehåll:

 • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden
 • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse
 • Förvaltningsrättsliga åtgärder
 • Behovsutredning och tillsynsplan
 • Formulering av enkla och uppföljningsbara villkor

Målgrupp: Miljöinspektörer och andra som bedriver miljötillsyn i offentlig verksamhet.

Andra kompetensutvecklingsbehov?

Fler SIPU utbildningar inom miljöinpektion hittar du här.

Introduktion till tjänstemannarollen  – korrekt myndighetsutövning enligt förvaltningslagen

 • Ämbetsmannarollen och serviceskyldighet
 • Offentlighet och sekretess
 • Vad innebär det att bedriva tillsyn?
 • Vilket är ditt ansvar?
 • Vad ska du kontrollera?
 • Hur åstadkommer du ökad miljönytta genom tillsyn?
 • Tjänstemannarollen utifrån förvaltningslagen
 • Bemötande och professionell kommunikation
 • Hantering av intressekonflikter och jävsituationer

Effektiv tillsynsprocess – prövning av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken

 • Kopplingen mellan prövning och tillsyn – vad är skillnaden mellan prövnings- respektive tillståndsfrågor?
 • Hur formulera enkla och uppföljningsbara villkor?
 • Vad kan du kräva i tillsynen?
 • Rutiner för en effektiv handläggningsprocess
 • Vad är skäligt att myndigheten kräver av verksamhetsutövaren i ett tillsynsärende/ prövningsärende?
 • Hur formulera juridiskt hållbara förelägganden eller förbud?
 • Skrivning av föreläggande med och utan vite

Behovsutredning och tillsynsplan i praktiken

 • Vilka modeller för tillsyn finns att tillgå?
 • Hur genomförs en behovsutredning?
 • Vad bör ingå i en tillsynsplan?
 • Hur bör dialogen se ut med andra tillsynsmyndigheter?

Miljökontorets roll i samhällsplaneringen

 • Vad är tillsynsmyndighetens roll?
 • Så samarbetar du bäst med planavdelningen för att arbeta förebyggande med miljöfrågor

Offentlig livsmedelskontroll av restauranger, caféer och butiker

 • Genomgång av gällande lagstiftning
 • Ansvarsfördelningen mellan kommun, läns - styrelse och Livsmedelsverket
 • Genomgång av korrekt tillsynsprocess

Offentlig tillsyn av lokaler – skolor  eller äldreboenden

 • Genomgång av aktuell lagstiftning
 • Tillsynsprocessen för exempelvis:
  • ventilation
  • städning
  • smitthantering

Offentlig tillsyn av hygienlokaler  – solarium eller frisörsalonger

 • Genomgång av aktuell lagstiftning
 • Ny strålskyddslag fr.o.m. 2018-06-01
 • Vad innebär en korrekt tillsynsprocess för exempelvis städning, ventilation eller kemikaliehantering?

Offentlig tillsyn av lantbruk eller djurhållning

 • Genomgång av aktuell lagstiftning
 • Vad innebär en korrekt tillsynsprocess för exempelvis kemikaliehantering, gödselhantering, avfallshantering eller bekämpningsmedel?

Offentlig tillsyn av miljöfarliga verksamheter – bensinstationer, industrier eller avloppsanläggningar

 • Genomgång av aktuell lagstiftning
 • Vad innebär en korrekt tillsynsprocess för exempelvis energianvändning, kemikaliehantering, utsläpp eller buller?
 • Översiktligt om förorenade områden

Hantering av klagomål och en givande dialog

 • Hur hantera klagomål när en plats eller tomt upplevs nedskräpad?
 • Hur hantera klagomål om buller från exempelvis en fläkt som upplevs låta för mycket?
 • Hur hantera klagomål när en verksamhet upplevs lukta?
Jan Casserstedt är jurist och arbetar på Natur- och byggnadsförvaltningens tillsynsavdelning i Huddinge kommun. I sitt arbete får han svara på miljö- och livsmedelsrelaterade frågor såväl som övergripande frågor som t.ex. berör remisser, styrdokument och allmän förvaltningsjuridik. Jan har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Han har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se