Meny Stäng

Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och utredning

Varaktighet: 2 dagar

Lär dig grunderna i hur du tillämpar metoden Partnering for Safety som är en beprövad metod för risk- och skyddsbedömning.

Nollställ

6 900 kr exkl. moms

Partnering for Safety – lösningsfokuserad metod för nära samarbete med barn och nätverk

Partnering for Safety är en internationell och beprövad metod för risk- och skyddsbedömning, som har gemensamma rötter med Signs of Safety. Metoden involverar barn, familj och nätverk i hela processen, från förhandsbedömning via utredning till behandlingsinsats. På så vis stärker du skyddet för barn och unga som far illa genom att skapa förutsättning för samarbete för samtliga involverade kring barnen och deras familjer. Metoden innehåller verktyg från flera framstående arbetssätt såsom Lösningsfokuserad terapi, Motiverande intervju, Signs of Safety och även Salutogen metodik. Arbetssättet tar stor hänsyn till traumaaspekter, såväl i förståelsen kring barnens historia som vad de interventioner och säkerhetsplaneringar socialtjänsten medverkar i kan innebära. Arbetsmodellen används också med fördel i kombination med BBIC.

Genom att delta på utbildningen lär du dig grunderna i hur du praktiskt tillämpar metoden i fortlöpande risk- och skyddsbedömningar tillsammans med familjen. Utbildningen varvar föreläsningar med praktiska exempel och även gruppdiskussioner om svåra situationer. Du har också möjlighet att ställa frågor eller skicka in svåra fall från din egen vardag som du vill att utbildningsledaren tar upp.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 15.00
Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

5 skäl att delta på utbildningen om risk- och skyddsbedömning:

 • Lär dig grunderna i Partnering for Safety
 • Förstå hur du gör strukturerade risk- och skyddsinventeringar i form av så kallad mappning
 • Få uppdaterad kunskap om lösningsfokuserade arbetssätt och även träna på samtalsteknik
 • Finn ny energi i hur du kan förbättra feedback-kulturen och därmed skapa en lärande arbetsplats i praktiken
 • Få insikter om hur du kan använda Partnering for Safety i förändringsprocesser

Målgrupp: Socialsekreterare, förste socialsekreterare, familjebehandlare och metodstödjare. Även chefer inom IFO och socialförvaltningen samt leverantörer till socialtjänsten och socionomkonsulter.

Fler utbildningar inom socialtjänsten hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

En introduktion till förhållningssättet Partnering for Safety

 • Bakgrund och uppkomst
 • Varför lämpar sig Partnering for Safety att använda inom socialt arbete?
 • Principer för partnerskap
 • Salutogen psykologi
 • Grundstenar inom lösningsfokuserad metodik
 • Förhållningssätt som främjar delaktighet och samarbete
 • Lämpliga utgångspunkter för Partnering for Safety
 • Lärande organisationer

Lär dig göra noggranna risk- och skyddsbedömningar av barn och unga med stöd av metoden

 • Lär dig grunderna för att tillämpa metoden som stöd vid risk- och skyddsbedömningar
 • Hur analyserar och definierar du risker och skydd för vad som kan hända med barnet om ingen förändring sker?
 • Principer för att väga risk- och skyddsfaktorer mot varandra
 • Hur använder du Partnering for Safety tillsammans med BBIC?

Mappningsteknik ger lösningsinriktade samtal och transparent dokumentation

 • Hörnstenar i det lösningsfokuserade frågandet
 • Hur dokumenterar du transparent och effektivt enligt BBIC?
 • Hur planerar och dokumenterar du en effektiv process med fokus på rätt uppgifter?
 • Så använder du mappning för bättre samtalsteknik
 • Så används mappning för att tydliggöra uppdragsformulering och överlämning till öppenvården

Säkerhetsorienterade utredningar stärker rättssäkerheten i det sociala arbetet

 • Lösningsfokuserad utredning utifrån Partnering for Safety modellen
 • Utredning och dokumentation kopplat till BBIC där du skapar förändring i ett tidigare skede

En organisation som utgör Partnering for Safety

 • Värden i att arbeta utifrån en »feedbackkultur«
 • Struktur för kollegial ärendehandledning
 • En lösningsinriktad och transparent arbetsplats
 • Good practice – lärande och utveckling i arbetslivet
 • Genomgång av implementationsteorier

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst.  Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar när barn far illa men också arbetet med flyktingar, familjehem och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen.

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa och han är utbildad familjebehandlare inom FFT (Funktionell familjeterapi). Utöver utbildning i Partnering for Safety har Christoffer tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram en metod att utreda familjehem, »En varaktig relation«.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se