Meny Stäng

Tillgänglighet i byggprocessen

Varaktighet: 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som säkerställer tillgänglighet i fysisk planering och ger dig rätt kunskaper för att tolka lagstiftning, förordningar och föreskifter, kunskap om tillgänglighetsbehov samt hur du säkerställer tillgänglighet i olika steg i plan- och byggprocessen.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Säkerställ en tillgänglig miljö med Monika Albertsson

Du som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen vet att det är en utmaning att tolka funktionskraven i BBR i relation till detaljkrav. För att kunna tillgodose en tillgänglig miljö för alla i samhället får du därför rätt kunskaper om behov av tillgänglighet samt verktyg för att fatta rätt beslut i alla delar av byggprocessen. Du lär dig även om enkelt avhjälpta hinder och korrekt tolkning av regler och föreskrifter för att säkra en rättssäker handläggning. Programmet är baserat på intervjuer med målgruppen och säkerställer därför att du får svar på de vanligaste utmaningarna.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 16.30

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • Fördjupad förståelse för hur du bör tolka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder
 • Tolkning av PBL och BBR i förhållande till detaljkrav
 • Kunskap om olika typer av hinder utifrån olika tillgänglighetsbehov
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Hur du hanterar motstridiga tekniska egenskapskrav och granskar utformningskrav

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med tillgänglighet eller som är ny inom området så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt, handläggare av bostadsanpassningsbidrag, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Sagt om utbildningsledaren av tidigare deltagare:

”Bra, kunnig, flexibel och lyhörd”

”Mycket kunnig inom sitt område och kunde ge bra svar på allas frågor”

”Trevlig och bra kursledare med gott bemötande”

”Bra föreläsare med mycket erfarenhet inom området. Mycket bra exempel. Bra med övningar där vi fick granska olika planlösningar och diskutera i grupper”

Följ oss gärna på LinkedIn.

Vilka regelverk finns när det gäller tillgänglighet?

 • FN:s konvention
 • Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM m.fl
 • Bostadsstandarderna SS 914221:2006 och SS 914222:2006
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
 • Förändringar som är på gång inom föreskrifter och lagstiftning
 • Handböcker och standarder, t.ex. Bygg ikapp och ISO 21542:2011 m.fl.
 • BBR:s funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL, BBR och AFS 2020:1

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?
 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Krav att ställa i kontrollplanen.
 • Rätt hänvisningar och information i bygglov och startbesked.
 • Att granska tillgänglighetskraven i bygglovskedet

Tillgänglighet i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Krav på säker utrymning – frångänglighet – i BBR och AFS 2020:1
 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?
 
Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se