Meny Stäng

Tillgänglighet i byggprocessen

Varaktighet: 1 dag

Under denna utbildning får du de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt. Vi går igenom hinder i byggd miljö såväl som krav på tillgänglighet i lagstiftningen. Utbildningen uppdateras kontinuerligt med senaste nytt inom PBL, BBR och andra regelverk.

Nollställ

3 900 kr exkl. moms

Säkerställ en fungerande miljö för alla – tillgänglighet från början så det blir rätt på slutet

Att bygga tillgängligt handlar om att bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas behöver du kunskap om vad olika typer av funktionsnedsättningar innebär samt förståelse för hur du ska tolka och använda regelverken. Under en intensiv dag ger vi dig de verktyg du behöver för att bygga tillgängligt och går bland annat igenom hinder i byggd miljö både inom- och utomhus såväl som viktiga krav på tillgänglighet i lagstiftningen.

Större förändringar är på gång i PBL, BBR och föreskrifter för arbetsmiljön. Vi uppdaterar därmed utbildningen kontinuerligt med senaste nytt inom området och hur det påverkar dig som arbetar med tillgänglighet i byggprocessen.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.30 – 16.30

Därför ska du delta på utbildningen:

 • Få inblick i vad som händer med BBR och PBL framöver
 • Skaffa dig kunskap om vad som utgör hinder för personer med funktionsnedsättning för att bygga mer tillgängligt
 • Ta del av många bra lösningar och lär av vanliga misstag

Målgrupp: Du som arbetar som bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, bostadsanpassare, kontrollansvarig, arkitekt, projektledare och projekteringsledare. Även du som på annat sätt arbetar eller vill  arbeta med att öka tillgängligheten i  byggd miljö.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Hur förhåller sig lagar och föreskrifter i förhållande  till varandra?

 • Viktiga lagar och förordningar gäller? PBL, PBF, m.fl.
 • Boverkets föreskrifter, BBR, HIN, ALM
 • Svenska standarder för invändiga mått i bostäder (SS 914221:2006 och SS 914222:2006)
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Vilka standarder gäller på EU-nivå och internationellt?
 • Användbara handböcker, t.ex. Bygg ikapp regelverkens uppbyggnad
 • BBRs funktionskrav i förhållande till detaljkrav och standarder
 • Allmänt råd och »bör-krav« – vad innebär det?
 • Utformningskrav och tekniska egenskapskrav
 • Nybyggnad, tillbyggnad ombyggnad, ändrad användning och annan ändring
 • Arbetsmiljöverkets krav i förhållande till BBR
 • Olika krav i olika bostäder
 • Undantag från tillgänglighetskraven i PBL

Vad är viktigt att granska i olika skeden?

 • Tillgänglighet i översikts- och detaljplan
 • Viktiga tillgänglighetskrav att ställa i samband med bygglov och samrådet
 • Vad blir ofta fel i de olika skedena i byggprocessen?
 • Granskning av tomtmark i bygglovskedet
 • Krav att ställa i kontrollplanen
 • Att granska planer utifrån tillgänglighetskraven vad är en funktionsnedsättning enligt lagstiftningen?
 • Funktionsnedsättningar enligt PBL och BBR
 • Vad utgör hinder för personer med funktionsnedsättning i byggd miljö
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – vad innebär det?

Regelverket i praktiken – vad som ofta blir fel och hur du säkerställer att det blir rätt

 • Kontrastmarkering trappor
 • Dörrar och manöverdon
 • Vad är ljushetskontrast på 0,40 i NCS-skalan?
 • Utformning av ledstråk och ramper
 • Utformning av bostäder
 • Rättsfall som vägledning i bedömningar
 • Vad gör du om ett sakkunnigutlåtande är uppenbart felaktigt?
Monika Albertsson är arkitekt SAR/MSA och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet med drygt 30 års yrkeserfarenhet inom området. Sedan många år arbetar Monika främst med tillgänglighetsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt, stora som små. Hon har haft utredningsuppdrag åt Boverket och deltar aktivt i kommittén som förnyar bostadsstandarderna för invändiga mått. Hon sitter också i styrelsen för branschorganisationen för certifierade sakkunniga i tillgänglighet (TILRF). Monika håller regelbundet i utbildningar och föreläser inom tillgänglighet samt bloggar om tillgänglighet på Sveriges Arkitekters webbplats.