Meny Stäng

Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal (digitalt klassrum)

På utbildningen får du ökad kompetens kring regelverken och redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Denna utbildning går igenom de centrala aspekter du behöver känna till i arbetet med direktupphandling. Du får ökad kompetens kring regelverken som styr för att kunna genomföra  juridiskt korrekta direktupphandlingar och skapa goda affärsmässiga resultat.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid för de digitala klassrumstillfällena: kl. 09.00 – 15.00

 

Ur utbildningens innehåll

 • Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 • Fördjupning i de regler som är av relevans för direktupphandlingar
 • Genomförande av direktupphandlingar –former för genomförande, kravställning m.m.
 • Introduktion till köp- och avtalsrätt
 • Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal
 • Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar – leverantörskommunikation, andra regelverk m.m.

En felaktig hantering av direktupphandlingar kan få långtgående negativa konsekvenser av både juridisk och affärsmässig karaktär. Samtidigt kan ett välfungerande arbete med direktupphandlingar leda till positiva resultat i både ekonomiska och kvalitativa hänseenden. Du som exempelvis arbetar som tjänsteman eller chef och genomför direktupphandlingar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal behöver därför ha en god kännedom om när och hur direktupphandlingar kan och bör genomföras.

Verktyg för lyckade direktupphandlingar

Under kursen går vi igenom olika sidor av genomförandet av direktupphandlingar och målsättningen är att du efter kursen har en ökad kunskap om reglerna som omgärdar området. Därutöver får du redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till goda affärer med effektiva avtal. Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och vi diskuterar vanligt förekommande frågor avseende direktupphandlingar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, tjänstepersoner och andra inom offentlig sektor som kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka sin kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 • Allmänt om upphandlingsreglerna och syftet med regelverket
 • Principer för offentlig upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal och avrop
 • Grundläggande om kravställning och tilldelningskriterier
 • Rättsmedel

Fördjupning i de regler som är av relevans för direktupphandlingar

 • Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen, inklusive beräkning av värde – hur ska en upphandlande myndighet förhålla sig till direktupphandlingsgränsen?
 • Direktupphandling i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl
 • Riktlinjer för direktupphandling
 • Dokumentationsplikt
 • Vad kan utgöra en »otillåten direktupphandling« och vilka konsekvenser kan en sådan medföra?
 • Relevanta rättsfall

Genomförande av direktupphandlingar

 • På vilka sätt kan genomförandet av en direktupphandling hanteras – metodik, former för genomförande, spridning m.m.
 • Hur säkerställs att principerna för offentlig upphandling efterlevs vid genomförande av en direktupphandling?
 • Hur hanteras kravställning, utvärdering och tilldelningskriterier och andra förutsättningar i en direktupphandling?

Introduktion till köp- och avtalsrätt

 • Övergripande genomgång av avtalsrätten – hur uppkommer avtal, fullmaktsreglerna, ogiltigförklarande, jämkning av avtal och grundläggande principer
 • Övergripande genomgång av köprätten – riskövergång, leveranshantering och fel i varan m.m.

Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal

 • Avtalets syfte
 • Avtalsutformning vid direktupphandling – handgripliga redskap för framtagande av avtal
 • Urval av viktiga regleringar
 • Användande av standardavtal
 • Ändringar under avtalstiden och uppföljning av direktupphandlade avtal

Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar

 • Leverantörskommunikation
 • Mutlagstiftning och affärsbeteende
Tobias TegnerTobias Tegnér har mångårig erfarenhet av arbete inom inköp och upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Tobias erfarenhet omfattar bland annat att leda och genomföra upphandlingar inom flera olika områden, att tillhandahålla strategisk rådgivning och att utveckla inköpsorganisationer. Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika kurser med koppling till offentlig upphandling. Vidare leder och genomför Tobias utredningsuppdrag avseende exempelvis innovation, strategiskt upphandlingsarbete och rättsliga frågeställningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se