Meny Stäng

Direktupphandling – tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

Varaktighet: 2 dagar

På utbildningen får du ökad kompetens kring regelverken och redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal.

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Få kunskapen du behöver för att lyckas med dina direktupphandlingar

Under denna utbildning går vi igenom de centrala aspekter du behöver känna till i arbetet med direktupphandling. Du får ökad kompetens kring regelverken som styr för att kunna genomföra  juridiskt korrekta direktupphandlingar och skapa goda affärsmässiga resultat.

Ett välfungerande arbete med direktupphandlingar leder till positiva resultat i både ekonomiska och kvalitativa hänseenden. Men en felaktig hantering av direktupphandlingar kan få långtgående negativa konsekvenser av både juridisk och affärsmässig karaktär. Därför behöver du som exempelvis arbetar som tjänsteman eller chef och genomför direktupphandlingar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal ha en god kännedom om när och hur direktupphandlingar kan och bör genomföras.

Verktyg för lyckade direktupphandlingar

Under utbildningen går vi igenom olika sidor av genomförandet av direktupphandlingar och målsättningen är att du efter kursen har en ökad kunskap om reglerna som omgärdar området. Du får även redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till goda affärer med effektiva avtal. Under utbildningen får du både ta del av teoretiska genomgångar och delta aktivt i praktiska övningar och vi diskuterar vanligt förekommande frågor avseende direktupphandlingar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: kl. 09.00 – 15.00

Fem skäl till att delta på utbildningen:

 • Få fördjupad kunskap om de regler som är av relevans för direktupphandlingar
 • Lär dig genomföra direktupphandlingar
 • Få en introduktion till köp- och avtalsrätt
 • Lär dig skriva affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal
 • Få kunskap om andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar – leverantörskommunikation, andra regelverk m.m.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som tjänsteperson eller chef inom offentlig sektor som kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka din kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa.

Fler utbildningar om offentlig upphandling hittar du här.

Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 • Allmänt om upphandlingsreglerna och syftet med regelverket
 • Principer för offentlig upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal och avrop
 • Grundläggande om kravställning och tilldelningskriterier
 • Rättsmedel

Fördjupning i de regler som är av relevans för direktupphandlingar

 • Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen, inklusive beräkning av värde – hur ska en upphandlande myndighet förhålla sig till direktupphandlingsgränsen?
 • Direktupphandling i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl
 • Riktlinjer för direktupphandling
 • Dokumentationsplikt
 • Vad kan utgöra en »otillåten direktupphandling« och vilka konsekvenser kan en sådan medföra?
 • Relevanta rättsfall

Genomförande av direktupphandlingar

 • På vilka sätt kan genomförandet av en direktupphandling hanteras – metodik, former för genomförande, spridning m.m.
 • Hur säkerställs att principerna för offentlig upphandling efterlevs vid genomförande av en direktupphandling?
 • Hur hanteras kravställning, utvärdering och tilldelningskriterier och andra förutsättningar i en direktupphandling?

Introduktion till köp- och avtalsrätt

 • Övergripande genomgång av avtalsrätten – hur uppkommer avtal, fullmaktsreglerna, ogiltigförklarande, jämkning av avtal och grundläggande principer
 • Övergripande genomgång av köprätten – riskövergång, leveranshantering och fel i varan m.m.

Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal

 • Avtalets syfte
 • Avtalsutformning vid direktupphandling – handgripliga redskap för framtagande av avtal
 • Urval av viktiga regleringar
 • Användande av standardavtal
 • Ändringar under avtalstiden och uppföljning av direktupphandlade avtal

Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar

 • Leverantörskommunikation
 • Mutlagstiftning och affärsbeteende
Tobias TegnerTobias Tegnér har mångårig erfarenhet av arbete inom inköp och upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. Tobias erfarenhet omfattar bland annat att leda och genomföra upphandlingar inom flera olika områden, att tillhandahålla strategisk rådgivning och att utveckla inköpsorganisationer. Han har också omfattande erfarenhet inom utbildningsområdet där han genomför olika kurser med koppling till offentlig upphandling. Vidare leder och genomför Tobias utredningsuppdrag avseende exempelvis innovation, strategiskt upphandlingsarbete och rättsliga frågeställningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se