Meny Stäng

Förorenade områden – fördjupning

Varaktighet: 2 dagar

Fördjupa din kunskap om hur du hanterar förorenade områden. Under utbildningen får du strategier för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena. Vi går även igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden, hur du avgör när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras.

Nollställ

7 900 kr exkl. moms

Förorenade områden – lär dig utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner så möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar att beslut blir baserade på den aktuella risken.

Denna fördjupningsutbildning är givande för dig som på olika sätt hanterar förorenad mark eller vatten. Som deltagare får du ta del av goda exempel på strategier och tekniker för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena, för att därmed kunna utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen. Vi går bland annat igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig också att avgöra när du behöver utföra en förenklad eller fördjupad bedömning samt vad som bör ingå i en väl utförd provtagning och provtagningsplan. På så vis lär du dig skapa en tillförlitlig grund för att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder och även se till att inte förbise relevanta föroreningar.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Utbildningen i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:
Dag 1 kl. 09.00 – 16:00
Dag 2 kl. 09.00 – 16:00

Fem anledningar att delta på utbildningen:

 • Få inblick i olika provtagningstekniker och säkra tillförlitliga beslutsunderlag
 • Lär dig att tillämpa Naturvårdsverkets modell för platsspecifika riktvärden
 • Få förståelse för när du kan använda laktester och vilket underlag du behöver
 • Granska provtagningsplaner i till exempel mark, grund- eller ytvatten på rätt sätt
 • Ta del av användbara checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning

Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse. Utbildningen är även öppen för andra yrkesroller.

Läs om SIPUs utbildning Förorenade områden – grund här.

Fler av SIPUs utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillstånds  förfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

Rätt teknik och strategi för provtagning

 • Hur ska en konceptuell modell utformas och användas?
 • Hur utformar du en noggrann provtagningsstrategi?
 • Vilka provtagningstekniker är mest lämpade för olika förorenade områden?
 • Lär dig avgöra om provtagningen är tillräckligt väl genomförd för att användas som underlag för riskbedömning

Granskning av provtagningsplaner

 • Hur granskar du en provtagningsplan för att säkerställa att rätt provtagningar görs?
 • Lär dig granska en provtagningsplan anpassad till:
  • Mark
  • Byggnad
  • Grundvatten
  • Ytvatten
  • Sediment
 • Hur avgör du när det finns tillräckligt mycket bakgrundsinformation om ett aktuellt provtagningsområde för att göra en relevant bedömning?
 • Hur säkerställer du att inga relevanta föroreningar förbises vid provtagning?
 • Hur bedömer du provresultatet och fattar beslut om att tillräckligt många prover har genomförts?
 • Vilka provtagningar och analyser bör beaktas inför åtgärd?
 • Användbara checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning

Riktvärdesmodellen

 • Riktvärdesmodellens uppbyggnad
 • Tillämpbarhet och begränsningar
 • Hälsoriskbaserade riktvärden
 • Fördelning och transport av föroreningar
 • Riktvärden för skydd av markmiljön
 • Riktvärden för skydd av grundvatten och ytvatten
 • Beräkning och justering av riktvärden

Hur bedömer du om påverkan på omgivningen är oacceptabel?

 • Vilka föroreningar är mest kritiska för recipienter?
 • Hur bra fungerar Naturvårdsverkets modell för bedömning av spridning och belastning?
 • Vilka platsspecifika faktorer kan justeras i modellen?
 • Hur kan laktester användas och vilket underlag behövs?
 • Vilka övriga metoder finns för bedömning av spridning till grund- och ytvatten?
 • Hur bedömer du belastningen?
 • Hur fördjupar du en undersökning för bedömning av risker i recipient?
 • Hur kan behov av riskreduktion fastställas?

Lär dig bedöma påverkan på markmiljön för att säkerställa behovet av riskreduktion

 • Vilka föroreningar är mest kritiska för markmiljön?
 • Vad skyddar Naturvårdsverkets generella riktvärden för markmiljön?
 • När behövs en fördjupad bedömning av riskerna och hur kan den utföras?
 • Vilka faktorer påverkar markmiljön utöver föroreningar?
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se