Meny Stäng

Tillsyn och hantering av schaktmassor

Varaktighet: 2 dagar

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – fördjupa dina kunskaper i aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor!

Nollställ

9 800 kr exkl. moms

Tillsyn och hantering av schaktmassor

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 – aktuella metoder för tillsyn och hantering av schaktmassor

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler för avfallshantering och återvinning i och med den nya avfallslagstiftningen. År 2022 ändras även kraven avseende kommunens ansvar för avfall från bygg- och rivningsverksamhet. Som miljöinspektör behöver du uppdatera dina kunskaper i vad den nya lagstiftningen innebär för ditt arbete och hur du kan säkra nya metoder och rutiner i ditt kommande arbete med att säkra en korrekt hantering av schaktmassor i din kommun.

Lär dig identifiera förorenad massa och återanvänd icke förorenad massa för ett mer hållbart samhälle

Samhället hanterar stora volymer av avfall (schaktmassor) årligen. En del av detta är förorenat och kräver stor kunskap för att hanteras på ett korrekt sätt. Genom att återvända icke förorenade massor kan du även främja ett mer hållbart samhälle. Lagstiftningen som styr ditt arbete är komplicerad och SIPU välkomnar dig som arbetar med miljöinspektion till denna utbildning för att ge dig rätt kunskaper för att identifiera och hantera förorenade massor och för att du på bästa sätt ska kunna återanvända icke förorenade massor.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs mer om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid:

Dag 1: 09:00 – 16:00

Dag 2: 09:00 – 16:00

5 anledningar att delta på utbildningen om schaktmassor:

 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Tillståndsprövning och miljökvalitetsnormer
 • Perflourerade ämnen
 • Utvärdera grundvattenprover
 • Roller och ansvar

Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt andra som arbetar inom området på kommun och länsstyrelse.

Läs även gärna mer om SIPUs utbildningar Förorenad områden – grund här och Förorenade områden – fördjupning här.

Fler utbildningar inom miljöinspektion hittar du här.

Följ oss även gärna på  LinkedIn.

Ny avfallslagstiftning
 • Ta del av uppdateringar i den nya avfallslagstiftningen
 • Relevanta lagar, regler och vägledningar som påverkar arbetet med masshantering så som Miljöbalken, avfallsföreskifter och regelverket för transport av avfall
 • Det kommunala avfallsansvaret
Så kan du använda Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsändamål och hur du kan använda den i praktiken Masshantering – återvänd massor för ett mer hållbart samhälle
 • Klassificering av massor – vad avgör om massor ska klassas som farligt avfall?
 • När bör laktester göras och hur används resultaten av dessa?
 • Vilka möjligheter finns till återanvändning av förorenade massor vid en saneringsåtgärd eller ett anläggningsarbete?
 • Vilka förutsättningar har kommunen för borttransport av hushållsavfall?
 • Vilka krav kan du ställa i samband med schaktarbeten?
 • I vilken omfattning behöver schaktmassor provtas för att avgöra om de kan återanvändas?
 • Hur provta länshållningsvatten och hur hantera det förorenade vattnet?
 • Kan man använda schaktmassor för anläggningar?
Roller och ansvar avseende tillsyn av massor 
 • Kommunens ansvar för avfall
 • Vilka aktörer är mest relevanta och hur ser ansvarsfördelningen ut?
 • Avfallshierarkin
Tillståndsprövning
 • Masshantering
 • Olika typer av produkter och biprodukter
 • Ansvarsfördelning
 • Domar
 • Riskhantering och riskreduktion
Genomgång av perflourerade ämnen (PFAS) och dess påverkan på miljö och människor
 • Fakta om olika perflourerade ämnen och hur de påverkar människor och natur
 • Utreda förorenade områden
 • Konkreta åtgärder
Markprovtagning och undersökningsmetoder
 • Jord
 • Grundvatten
 • Sediment
 • Avfall från byggen
 • Utvärdering och jämförande halter
Miljökvalitetsnormer
 • Jämförande halter
 • utvärdering grundvattenprover
           

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult, främst med frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark.

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se