Meny Stäng

Strandskydd – grund

Varaktighet: 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens inom det komplicerade strandskyddsområdet. Syftet med utbildningen är att du ska få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av komplicerde strandskyddsärenden.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Denna grundutbildning i strandskydd stärker din kompetens inom gällande regelverk så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Utbildningen ger dig konkreta råd för att tillämpa miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar på ett korrekt sätt.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 14.30

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få verktyg för en effektiv och korrekt handläggning av strandskyddet inom dispensprövning och kommunal planering
 • Lär om dispensgrunder och aktuell praxis
 • Ta del av aktuell lagstiftning för korrekt hantering av komplexa strandskyddsärenden
 • Förbudets omfattning
 • Lär dig hantera lagöverträdelser enligt gällande lagstiftning

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till dig som kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen, till exempel som handläggare, planerare, inspektör, chef och förtroendevald inom plan­, bygg­ och miljöområdet.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här.

Strandskyddslagstiftningen – syften och bakgrund

 • Vilka syften bär upp lagstiftningen?
 • Vilka värden för natur­ och friluftsliv finns inom strandzonen?
 • Vilka ekosystemtjänster kopplas till strandskyddets syften?
 • Hur har lagstiftningen utvecklats?
 • Hur ser förutsättningarna ut idag?

Rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vem beslutar i olika ärenden?
 • Länsstyrelsebeslut om upphävande
 • Hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?
 • Artificiellt dike kontra vattendrag
 • Hur vet man vad normalt medelvattenstånd är?

Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet?

 • Hur avgöra om en åtgärd påverkar allemansrätten?
 • Vad innebär begreppet »väsentlig påverkan på djur­ och växtliv«?
 • Undantag – när behövs inte dispens? De areella näringarnas behov

Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?

Ta del av exempel och rättsfall

 • Likheter och skillnader mellan dispensprövning och upphävande i plan
 • Vad innebär begreppet ianspråktaget?
 • När är ett område väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • Kan behovet tillgodoses utanför området?
 • Vad är ett annat mycket angeläget intresse?
 • Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Fri passage

Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Den enskildes rätt att använda sin mark
 • Förenlighet med strandskyddets syften

Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 • Annan miljölagstiftning
 • Plan­ och bygglagen
 • Fastighetsbildningslagen

Tillsyn och lagöverträdelser

 • Hur beivras lagöverträdelser?
Kristina Kvamme har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande och föreläser och håller workshops om hur strandskydds ­ bestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis.