Meny Stäng

Strandskydd – grund

Varaktighet: 1 dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens inom det komplicerade strandskyddsområdet. Syftet med utbildningen är att du ska få rätt juridisk och praktisk kompetens för att arbeta mer effektivt och rättssäkert med handläggning av komplicerde strandskyddsärenden.

Nollställ

4 900 kr exkl. moms

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Strandskydd är komplext och syftar till att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt lyckas bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I denna utbildning lär du dig om regler som gäller för strandskydd och vad som gäller vid dispens och förbud.

Utbildningen ger en grundläggande kompetens inom gällande regelverk för att du ska kunna arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Utbildningen ger dig konkreta råd för att tillämpa miljöbalkens regler och anslutande författningar på ett korrekt sätt. Du lär dig även var strandskydd gäller, aktörers roller och vad som gäller vid upphävande av strandskydd. För dig som har arbetat ett tag rekommenderar vi utbildningen Strandskydd – fördjupning.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansutbildning här.
Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Tid: 09.00 – 16:00

Fem skäl att gå utbildningen:

 • Få verktyg för en effektiv och korrekt handläggning inom dispensprövning och kommunal planering
 • Lär om dispensgrunder och aktuell praxis vid strandskyddsärenden.
 • Ta del av aktuell lagstiftning för korrekt hantering av komplexa strandskyddsärenden
 • Förbudets omfattning avseende
 • Lär dig hantera lagöverträdelser enligt gällande lagstiftning

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till dig som kommer i kontakt med strandskyddsärenden inom den kommunala förvaltningen så som strandskyddshandläggare, tillsynshandläggare, bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynskoordinator, jurist eller bygglovskoordinator.

Fler utbildningar inom bygglov och inspektion hittar du här. Andra deltagare har även valt att gå utbildningen Strandskydd – fördjupning.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Strandskyddslagstiftningen – syften och bakgrund

 • Vilka syften bär upp lagstiftningen?
 • Vilka värden för natur­ och friluftsliv finns inom strandzonen?
 • Vilka ekosystemtjänster kopplas till strandskyddets syften?
 • Hur har lagstiftningen utvecklats?
 • Hur ser förutsättningarna ut idag?

Rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vem beslutar i olika ärenden?
 • Länsstyrelsebeslut om upphävande
 • Hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?
 • Artificiellt dike kontra vattendrag
 • Hur vet man vad normalt medelvattenstånd är?

Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet?

 • Hur avgöra om en åtgärd påverkar allemansrätten?
 • Vad innebär begreppet »väsentlig påverkan på djur­ och växtliv«?
 • Undantag – när behövs inte dispens? De areella näringarnas behov

Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?

Ta del av exempel och rättsfall

 • Likheter och skillnader mellan dispensprövning och upphävande i plan
 • Vad innebär begreppet ianspråktaget?
 • När är ett område väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 • Kan behovet tillgodoses utanför området?
 • Vad är ett annat mycket angeläget intresse?
 • Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Fri passage

Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Den enskildes rätt att använda sin mark
 • Förenlighet med strandskyddets syften

Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 • Annan miljölagstiftning
 • Plan­ och bygglagen
 • Fastighetsbildningslagen

Tillsyn och lagöverträdelser

 • Hur beivras lagöverträdelser?
Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se