Meny Stäng

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – grund

Varaktighet: 2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig arbeta korrekt med tillsynsfrågor. Vi går igenom aktuella förändringar i lagstiftningen och ger dig konkret vägledning i hantering av komplexa ärenden som berör tillsynsärenden.

Nollställ

10 800 kr exkl. moms

Från anmälan och platsbesök till föreläggande och utförd rättelse

Utbildningen ger dig en god förståelse för tillsynsprocessen och sanktioner i plan- och bygglagen. För att säkra rätt kunskaper om tillsyn och handläggning lär du dig att arbeta rättssäkert och effektivt med rätt juridisk kunskap. Därför får du även möjlighet att uppdatera dig på de mest intressanta fallen inom tillsyn från Mark- och miljödomstolen.

I arbetet med tillsyn förekommer det kontakter med personer som är upprörda och du får därför verktyg i effektiv konflikthantering. Du lär dig även hur organisatoriska, mänskliga och tekniska faktorer samverkar med varandra i ett hot- och våldssammanhang och hur du på bästa sätt hanterar dessa.

Tid: 09:00 – 16:00

5 anledningar att delta på utbildningen:

 • En effektiv tillsynsprocess – från anmälan till rättelse
 • Lär dig grunderna för PBLs sanktionssystem
 • Så förebygger och hanterar du situationer med hot och våld i tillsynsarbetet
 • Överträdelser och avvikelser från beviljade beslut
 • Så beräknar du byggsanktionsavgifter

Målgrupp: Detta är en grundläggande utbildning som passar dig som är ny inom tillsyn eller som arbetat ett par år och behöver uppdatera dina kunskaper på området så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynshandläggare, tillsynskoordinator, jurist, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt eller strandskyddshandläggare.

Fler utbildningar inom Bygglov och inspektion hittar du här. Andra deltagare har även valt vår påbyggnadsutbildning Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Diana Zetterberg Rogers Dag 1 och halva dag 2

Tillsyn och myndighetsutövning – grundläggande principer

 • Varför utövar byggnadsnämnden tillsyn och vad innebär det
 • Tillsyn på olika sätt
 • Grannerättsliga tvister och egendomsskyddet
 • Byggnadsnämndens som tillsynsmyndighet – organisation, rollfördelning och tillsynsplan
 • Demokrati, rättssäkerhet och legalitet

En effektiv tillsynsprocess – från anmälan till rättelse

 • Metodik för hantering av tillsynsärenden
 • Hur arbeta effektivt i tillsynsprocessen? Rutiner vid handläggning
 • Lär dig uppbyggnaden och systematiken för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Utformning av förelägganden och förbud

 • Att formulera ett juridiskt korrekt föreläggande, som håller vid överprövning?
 • Att skriva tydligt så att mottagaren förstår innebörden av föreläggandet eller beslutet?
 • När kan ett föreläggande/förbud förenas med vite?
 • Inskrivning i fastighetsregistret – när kan ett föreläggande skrivas in och vilka konsekvenser får det?
 • Tydlighet i beslut – en förutsättning för framgång
 • Exempel på förelägganden och förbud

Tillträde för tillsyn

 • Var får du som myndighetsutövande tjänsteman gå vid ett platsbesök och under vilka förutsättningar?
 • När fastighetsägaren inte vill att tjänstemännen kommer in på dennes mark – hur kan man gå vidare?

Förfallna byggnader och ovårdade tomter

 • När är en byggnad tillräckligt förfallen för att  det ska vara möjligt att ingripa med tillsyn?
 • Hur ovårdad får en tomt vara? När blir det en betydande olägenhet?
 • Hur utforma ett föreläggande på sådant sätt att syftet med föreläggandet uppfylls?
 • Praxis och aktuella rättsfall

Överträdelser och avvikelser från beviljade beslut

Svartbyggen och planstridigt utgångsläge

Byggsanktionsavgifter – hur räknar man och när kan avgiften sättas ned?

 • Förutsättningar – struktur och utredning
 • Hur beräkna sanktionsavgifter?
 • Under vilka omständigheter går det att sätta ned en sanktionsavgift?
 • Aktuella rättsfall

Delgivning och avskrivning, avvisa och avsluta tillsynsärenden

 • Delgivning – formella krav
 • Att lämna anmälan utan åtgärd och dess konsekvenser

Uppföljning av fattade sanktionsbeslut

 • Kontroll av verkställande /efterföljande av beslut
 • Vad innebär handräckning och när kan det användas?
 • Under vilka förutsättningar går det att utföra rättelse på den felandes bekostnad?
 

Mikael Bron Dag 2 13:00 - 16:00

Förebygg och hantera situationer med hot och våld i tillsynsarbetet

 • Konfliktlösning
 • Former av otillbörlig påverkan
 • Brottsdefinitioner och förstärkt rättsskydd
 • Tre risker med otillbörlig påverkan
 • Hot- och våldsstatistik vid myndighetsutövning

Riskstrategier och prevention

 • Skyddstriangeln
 • Allmänna organisatoriska rutiner
 • Säkerhetsmöblering

Konflikthantering

 • Konfliktkunskap
 • Grundförfarande vid verbala konflikter

Hantering av konflikter som eskalerat till våld

 • Grundförfarande vid underlägen
 • Nödvärnsrätt
Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.   Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare  specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen. Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, och utöver detta skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhets frågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.
De flesta av våra befintliga utbildningar kan genomföras internt för just din organisation. Vi kan också utarbeta och skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie utbildningsutbud.

För organisationer som behöver utbilda en grupp av medarbetare är detta ett sätt att få ut högsta möjliga effekt av utbildningen. Som ofta dessutom ger en lägre kostnad per deltagare.

FÖRDELAR MED ANPASSAD UTBILDNING

 • Utbildningssprogrammet upprättas i samråd med utbildningsedaren och innehållet skräddarsys efter din organisations specifika behov
 • Du bestämmer själv när utbildningen ska genomföras
 • Förlägg utbildningen till egna lokaler eller i SIPUs trevliga lokaler i centrala Stockholm
 • Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet
 • Kostnaden blir ofta lägre per deltagare än för motsvarande öppna utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på info@sipu.se